10 Şubat 2010 Çarşamba

vagon muamelat

VAGON MUAMELAT

İÇİNDEKİLER..........................................................................................................................I

BÖLÜM 1 – CER DAİRESİ ve TEŞKİLLERİNİN TANITILMASI..................................1

1.1 - Cer Dairesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları.............................................................1
1.2 - Cer Dairesinin Organizasyonu ....................................................................................1
1.3 - Şubelerin Görevleri …...................................................................................................1
1.4 - Taşra Teşkilatı...............................................................................................................4

BÖLÜM 2 – CER İLE İLGİLİ MODEL, GENEL EMİR ve TALİMATNAMELER…...5

2.1 - Modeller……………………………………………...………...……………………...5
2.2 - Genel Emirler………….………………………………………………...…………….7
2.3 - Talimatnameler………………………………………………………………..............7
2.4 - Numaralı Tamimler…………….………………………………………………..……7
2.5 - İlgili Genel Emir ve Tamimlerin Tanıtılması…….…………………………..……….8

BÖLÜM 3 – MUAMELAT ve YAZIŞMA……………………………………….………...15

3.1 - Resmi Yazışma Kuralları………….…….……………………………..……….........15
3.2 - Telgraf………….…….………………………………………………………………26
3.3 - Dilekçe ………………………..……………………………………………..............27
3.4 - Soruşturma Fezlekesi……….……..…………………………………….…………...29
3.5 - Harcırah…………………….………………………………………………………..30
3.6 - Malzeme ve Demirbaş İşlemleri………………….………………………………….33
3.7 - Tamirat Modelleri……………….…………………………………………………...34

BÖLÜM 4 – RIV-RIC TALİMATNAMELERİ ve YABANCI VAGONLAR İÇİN UYGULANAN MODELLER…………………………………………………….………...37

4.1 - RIV 2000 Anlaşması………….………………………………………………...…....37
4.2 - RIC Uygulamaları……………………………………………………………………37
4.3 - Yabancı Vagonlar İçin Kullanılan Modeller………………….……………………..38
4.4 - Yük Vagonları İçin Yedek Parça Talebi, Gönderilmesi ve Uygulamalar………..….42











………………………………….……..BÖLÜM 1

CER DAİRESİ ve TEŞKİLLERİNİN TANITILMASI

1.1. CER DAİRESİNİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

TCDD Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 09.02.1993 tarih 3/64 sayılı kararı ile Cer Dairesi Başkanlığının görevleri şu şekilde belirlenmiştir: ''TCDD İşletmesinin kısa, orta ve uzun vadeli taşımacılık programları ve işletme hedefleri doğrultusunda çekme kapasitesini planlamak, ihtiyaç duyulan çeken ve çekilen araçları temin etmek, mevcut araçların güvenli, verimli ve ekonomik olarak işletilmesine yönelik her türlü önlemi düzenlemek, yönetmek, koordine etmek ve denetlemektir''.

1.2. CER DAİRESİNİN ORGANİZASYONU

Resim 1-1' de organizasyon şeması görülen Cer Dairesi Başkanlığı 1 Başkan, 4 Başkan Yardımcısı ve 17 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Aşağıda Şube Müdürlükleri sıralanmıştır :

1. Dizel Cer Müdürlüğü
2. Elektrikli Cer Şubesi Müdürlüğü
3. Motorlu Tren Şubesi Müdürlüğü
4. Tren İşletme Şubesi Müdürlüğü
5. Cer Mekaniği Şubesi Müdürlüğü
6. Yolcu Vagonu Şubesi Müdürlüğü
7. Yük Vagonu Şubesi Müdürlüğü
8. Loko Malzeme Şubesi Müdürlüğü
9. Vagon Malzeme Şubesi Müdürlüğü
10. Tesis Donatım Şubesi Müdürlüğü
11. Araştırma Geliştirme Şubesi Müdürlüğü
12. Yatırım Şubesi Müdürlüğü
13. İstatistik ve Yakıt Şubesi Müdürlüğü
14. Teknik Büro Şubesi Müdürlüğü
15. Personel ve İdari İşler Şubesi Müdürlüğü
16. Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü
17. Laboratuar Şubesi Müdürlüğü

1.3. ŞUBELERİN GÖREVLERİ

1. Dizel Cer Şubesi : Kuruluşumuzun ihtiyacı olan dizel anahat lokomotiflerinin alınması yada üretilmesi için gerekli teknik şartnameleri hazırlar, gelen teklifleri teknik açıdan inceler, mevcut çeken araçların verimli bir şekilde çalıştırılması için her türlü çalışmayı yürütür.
2. Elektrikli Cer Şubesi : Elektrik lokomotiflerin ve elektrikli trenlerin alınması yada üretilmesi için gerekli teknik şartnameleri hazırlar, gelen teklifleri teknik açıdan inceler, mevcut çeken araçların verimli bir şekilde çalıştırılması için her türlü çalışmayı yürütür

3. Motorlu Tren Şubesi : Kuruluşumuzun ihtiyacı olan dizel manevra lokomotiflerinin, motorlu trenlerin, raybüslerin ve jeneratör vagonlarının alınması yada üretilmesi için gerekli teknik şartnameleri hazırlar, gelen teklifleri teknik açıdan inceler, mevcut araçların verimli bir şekilde çalıştırılması için her türlü çalışmayı yürütür.
4. Tren İşletme Şubesi : Lokomotiflerin, sofaj ve jeneratör vagonlarının bölgeler arası nakillerini yapmak, TÜLOMSAŞ ve ADF'den çıkan lokomotiflerin tecrübelerinin yapılmasını sağlamak, yolcu ve yük trenlerinin turnislerini hazırlamak ve tren kabiliyetlerini tespit etmek ve tren işletmeciliği konularında ilgili diğer dairelerle gerekli çalışmaları yürütmek.
5. Cer Mekaniği Şubesi : Şebekede çalışan trenlerin hızlarını, seyir sürelerini, fren yüzdelerini, koşum takımı hesaplarını yapmak, çeken araçların çekerlerini tespit etmek.
6. Yolcu Vagon Şubesi : Çekilen araç parkımızda bulunan ticari, idari hizmet yolcu vagonlarının ve yabancı idarelere ait yolcu vagonlarının güvenli seyirlerini sağlamak, serviste kalma oranlarını yükseltmek, parkı yenilemek ve tamamlamak için gerekli çalışmaları yürütmek.
7. Yük Vagon Şubesi : Çekilen araç parkımızda bulunan ticari, idari hizmet yük vagonlarının, şahıs vagonlarının ve yabancı idarelere ait yük vagonlarının güvenli seyirlerini sağlamak, serviste kalma oranlarını yükseltmek, parkı yenilemek ve tamamlamak için gerekli çalışmaları yürütmek.
8. Loko Malzeme Şubesi : Lokomotiflerin bakım ve onarımlarında kullanılan her türlü malzemenin serilerini hazırlar, teknik şartnamelerini hazırlar, yerli ve ithal malzeme temin eder, diğer kuruluşlar ile yapılmış sözleşme ve garantiyi takip eder ve Malzeme Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak çalışır.
9. Vagon Malzeme Şubesi : Çekilen araçların bakım ve onarımlarında kullanılan her türlü malzemenin serilerini hazırlar, teknik şartnamelerini hazırlar, yerli ve ithal malzeme temin eder, diğer kuruluşlar ile yapılmış sözleşme ve garantiyi takip eder ve Malzeme Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak çalışır.
10. Tesis Donatım Şubesi : Sabit depo tesisleri, kaldırma ve taşıma araçları, akaryakıt ikmal tesisleri, döner köprü ve transport, imdat tren ve drayman vinçlerinin sürekli faal tutulmasını, güvenli kullanımını, bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını düzenler, bunlar ile ilgili proje ve yatırım işlemlerini yürütür.
11. Araştırma ve Geliştirme Şubesi : Cer Dairesinin gerekli gördüğü konularda araştırmalar yapmak, mevcut sistem ve araçların verimli çalıştırılabilmesi için gerekli geliştirme çalışmalarını yürütmek.
12. Yatırım Şubesi : 5 yıllık kalkınma planı ve ilk yılın parasal ve fiziki büyüklüğünü saptamak ve hazırlamak, kendisine verilen görev ile ilgili projeler hazırlayıp fizibilite çalışmaları yapmak.
13. Yakıt İstatistik Şubesi : Şebekenin ihtiyacı olan katı ve akaryakıtların dağıtımını yapmak, bölgelerden gelen istatistik bilgilerini işleyerek sonuçları çıkarmak.
14. Teknik Büro Şubesi : Bilimsel ve teknik kitapları arşivleyip korumak, diğer şubelerden gelen teknik resimleri çizmek, teknik standartları izlemek.
15. Personel Şubesi : Personelin özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
16. Dış İlişkiler Şubesi : Cer Dairesinin dış kurum ve diğer daire yada birimler ile olan yazışma, mukavele ve sözleşme işlemlerini yürütür.
17. Laboratuar Şubesi : Çeken araçlarda kullanılan yakıt, soğutma suyu, yağlama yağı, trafo yağı gibi kimyasal maddelerin lokomotif üreticilerinin yönergeleri konusunda kullanılmasını sağlamak, bunlar ile ilgili olarak gerekli tahlillerin yapılmasını sağlamak.





















































Resim 1-1. Cer Dairesi Organizasyon Şeması

1.4. TAŞRA TEŞKİLATI

Bölge Cer Müdürlükleri; 1 Cer Müdürü, bölgenin durumu ve iş yoğunluğuna bağlı olarak 3 yada 4 Cer Müdür Yardımcısı, 1 Cer Baş Kontrolörü, 2 yada 4 Cer Kontrolöründen oluşur. Müdürlük bünyesinde kaza-vukuat, istatistik, yağ/yakıt, malzeme, loko sicil, idari işler, teknik büro, personel, bütçe, tahakkuk, eğitim, demirbaş, evrak kayıt gibi birimler bulunur.

Bölge Cer Müdürlüklerinde çeken araçların bakım ve onarımlarının yapıldığı aşağıdaki birimler bağlıdır:

1. Loko Bakım Onarım Atelyeleri (Hepsi 1. sınıf 9 adet)
2. Depo Müdürlükleri (3 adet 1.sınıf, 14 adet 2. sınıf olmak üzere toplam 17 adet)
3. Depo Şeflikleri (Hepsi 3. sınıf olan 16 adet)

Çekilen araçların bakım, onarım ve servis hizmetlerinin yürütüldüğü aşağıdaki birimler bulunur:

1. Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlükleri
2. Vagon Servis Şeflikleri

Ayrıca Bölge Cer Müdürlüğüne bağlı olarak Isı Merkezi Müdürlükleri görev yapmaktadır.

Cer Dairesinin taşra teşkilatında Bölge Cer Müdürlüklerinden başka bağlı ortaklıklar ile fabrikalarda görev yapan Cer Teslim Alma Müdürlükleri de bulunmaktadır. Bunlar bulundukları birime göre lokomotif ve vagonlar ile ilgili olarak imalat, malzeme ve ekspertiz işlemlerini yürütürler.














……………………………….…….…..BÖLÜM 2

CER İLE İLGİLİ MODEL, GENEL EMİR ve TALİMATNAMELER

2.1. MODELLER

Modeller iş akışında açıklık, hız, doğruluk, kolaylık ve verimlik kazandırmak amacıyla standart formlar halinde tasarlanmıştır. Modellerin belli başlı özellikleri şunlardır :
1 - Her modelin bir adı olmalıdır.
2 - Modelin numarası olmalı ve açıkça görülmelidir.
3 - Normu, nüsha ve baskı adedi yazı1malıdır.
4 - Modelin üzerinde eksiksiz bilgi olmalıdır.

Cer ile ilgili modellerin kullanım amaçları ve yıl olarak arşivleme süreleri belirtilmiştir:

2003 : Yolcu ve yük vagonlarının tamir ve masrafları hakkında rapor. (2)
2004 : Vagon aylık tamir listesi. (-)
2017 : Vagon tamir yaftası (beyaz). (Hemen)
2018 : Vagon tamir yaftası (yeşil). (Hemen)
2019 : Vagon tamir yaftası (kırmızı). (Hemen)
2020 : Fren bozuktur, kullanılmaz etiketi. (Hemen)
2035 : Yük vagonu sicil kartelası. (50)
2054 : Yolcu vagonu kartelası. (50)
2056 : Dezenfekte edilecektir, etiketi. (Hemen)
2057 : Tren temizlik formu. ( -)
2063 : Dingil çatlak muayenesi yapılan yolcu ve yük vagonlarına ait aylık rapor. (Hemen)
2064 : Arızalı dingillere ait muayene raporu. (Hemen)
2065 : Dingil çatlak muayenesi yapılan lokomotife mototrenlere ait rapor. (Hemen)
2070 : Üçüncü şahıs vagonlarına takılmış olan (U) işaretli yedek parçalar. ( -)
2071 : Üçüncü şahıs vagonlarında yedeği ile değiştirilmiş (U) işaretli parçaların
memleketlerine gönderilmesi bordrosu. ( -)
2072 : Demiryolu idarelerinin vagonlarında yedeği ile değiştirilen (U) işaretli parçaların
memleketlerine gönderilmesi bordrosu. ( -)
2076 : Revizörlük arızalı vagon takip defteri. (3)
2077 : Vagonları tamire alma ve tamirden sonra servise verme ihbar varakası. (1)
2078 : Tamire tutulan ve trenlerden kesilen günlük vagonların durumu. (Hemen)
2079 : Yabancı vagonlar hasar raporu. (1)
2080 : Ağır hasarlıdır, yürüyebilir durumda etiketi. (-)
2081 : Vagon yedek parçalarının gönderilmesi etiketi. ( -)
2084 : Darası düzeltilen vagonlar listesi. (1)
2088 : Cer vasıtalarının günlük faaliyet raporları. (1)
2095 : Yabancı vagonlar ağır hasarlı etiketi. (Kullanılınca)
2096 : Yabancı vagonlar boşaldıktan sonra yüklenmez etiketi. ( 1 )
2097 : Yabancı vagonlar fren bozuktur, kullanılmaz etiketi. (Kullanılınca)
2098 : Yabancı vagonlar kondüvit hasarlı etiketi. (Kullanılınca)
2099 : Yabancı vagonlar memleketine iade etiketi. (Kullanılınca)
2106 : Yedek parça talebi. (Sarfı ile )
2107 : Yataklı vagonlar servis bakım kontrol formu. (-)
2108 : Kuşetli vagonlar servis bakım kontrol formu. (-)
2109 : Pulman vagonlar servis bakım kontrol formu. (-)
2110 : Yolcu vagonları için kilometre kartı. (5)
2116 : Kaldırma ve taşıma aracı sicil fişi. (Daimi)
2117 : Kal ve taşıma araçlarının yük zinciri, sapan ve halatlarına ait sicil defteri. (Daimi)
2119 : Kaldırma ve taşıma araçlarına ait kontrol defteri. (Daimi)
2120 : Kaldırma ve taşıma aracı ve sapan veya zincir ve halatların muayene ve kontrolünden
sonra tanzim edilecek model. (Daimi)
2121 : Kal. ve taş. araçları için Fabrikalar Müdürlüğünce doldurulacak tamir modeli. (Daimi) 2122 : Tamir gören kaldırma ve taşıma araçlarının Cer Tesellüm Müdürlüklerince müştereken
tanzim edilecek rapor. (Daimi)
2123 : Tamirden gelen kaldırma ve taşıma araçlarına doldurulacak model. (Daimi)
2124 : Demiryolu Fabrikalarına muayene ve kontrol için gönderilecek sapan, zincir ve
halatları ile yük zincir ve halatlarına yapılacak işleri ve neticeleri (Daimi)
2125 : Kaldırma ve taşıma aracının mahallinde yapılan tamirine ait model. (Daimi)
2126 : Kaldırma ve taşıma araçlarını çalıştıracak olanlara mahsus yeterlik belgesi. (Daimi) 2135 : Kaldırma araçları ve vinçlerde kullanılacak çelik halatlar tablosu. (Daimi)
2138 : Yeni imal veya onarım gören vagonların garanti arıza takip fişi. (-)
2139 : Vagon elektrik malzemeleri garanti kapsamı arıza takip fişi. (-)
2142 : Kırık dingil ve tekerlek tutanağı. (İptal) (-)
2143 : Kırık dingil ve tekerlek tutanağı. (-)

Muhtelif modeller

4011 : Personelin (faal) fazla mesai modeli. (5)
4085 : Harcırah modeli. (5)
5202 : Başdispeçer kovuşturması. (1 0)
5545 : Kilometre tazminatı (faal personel). (5)
7003 : Telgraf kağıdı. (Dosyası ile)
7004 : Evrak zimmet defteri. (10)
7031 : Evrak kayıt defteri. (1 0)
8001 : Gizli tezkiye varakası. (Daimi)
8004 : Permi ve parasız taşıma modeli. (1)
8005 : İzin kağıdı. (2)
8069 : Ceza bildirim modeli. (Daimi)
8077 : Memur ve hizmetlilere ait devam kontrol cetveli. (2)
8078 : Memur gaybubet fişi (Yıllık). (10)
8080 : Tanıtım kartı. (-)











2.2. NUMARALI GENEL EMİRLER

201 : Tren Aydınlatması Hakkında
202 : Yolcu ve Yük Vagonlarının Temizliği Hakkında
203 : Trenlerin Isıtılmasına Ait (Eski 206 Numaralı Genel Emrin Yerine)
204 : Cer Müdürlüğü ve Bünyesindeki İşyeri Amirlerinin Görev Y etki ve Sorumluluklarını
Belirler (Eski 209 Numaralı Genel Emrin Yerine)
205 : Yük ve Yolcu Vagonlarının Bakım ve Onarımlarına Ait (Eski 210 Numaralı Genel
Emrin Yerine)
206 : Buharlı Lokomotiflerin Depolarda Bakımı ve Tamiri Hakkında (Eski 213 Numaralı
Genel Emrin Yerine)
207 : Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüklerinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları hakkında
(Eski 215 Numaralı Genel Emrin Yerine)
208 : İmdat Trenleri ve Derayman Vinçlerinin Sefere Konmaları, Olay Yerinde Yapılacak
İşler ve Hasarlı Araçlara Uygulanacak İşlemler Hakkında (Eski 217 Numaralı Genel
Emrin Yerine)
209 : Lokomotif Döner Köprülerinin Bakım, Çalışma, Periyodik Muayene ve Tamirleri
Hakkında (Eski 218 Numaralı Genel Emrin Yerine)
210 : Vagon Bakım Onarım Atölyelerinde ve Depolarda Yapılacak Vagon Tamirine Ait (Eski
219 Numaralı Genel Emrin Yerine)
211 : Kaldırma ve Taşıma Araçlarının Çalıştırma, Bakım, Periyodik Muayene, Kontrol, Tamir
ve Tahsislerine Ait (Eski 220 Numaralı Genel Emrin Yerine)
212 : TCDD’nin Çeken Araç ve Dizilerin Kira İşleri Hakkında
214 : Başmakinistlerin, Makinistlerin ve Yardımcı Makinistlerin Seçimi, Yetiştirilmesi,
Görev, Y etki ve Sorumluluklarına Ait
517 : TCDD Vagonlarının Yüklenmeleri ve Boşaltılmaları.

2.3. TALİMATNAMELER

- Lokomotif ve Vagon Frenlerinin İşletmede Kullanılması ve Bakımına Dair Talimatname.
- TCDD İşletmesinde Araçlarla Yapılacak Haberleşme Yönetmeliği.
- TCDD Telsiz Yönetmeliği.
- Diğer Şahıslara Ait Vagonların TCDD hatlarında İşletilmesi Yönetmeliği.

2.4. NUMARALI TAMİMLER

180: Çeken ve çekilen araçların bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmakla sorumlu
'' Çeken ve çekilen araç bakım, onarım '' teşkilatının yeniden düzenlenmesi.
292: Açık vagonların yük gabarisine uygun olarak yüklenilmesi ile yük gabarisini aşan
taşımalarla istisnai taşımalarda yapılacak işlemler .
320: Vagon parkımızdan en iyi şekilde yararlanılması için alınacak önlemler.
325: Müşteri kusurundan meydana gelen vagon hasarlarının önlenmesi ve tazmini.
348: Dingil kırılmalarından mütevellit kazaların önlenmesi.
359: Apletiliklere ve apleti vagon görüldüğünde yapılacak muamele
377 : Lokomotif ve vagon parçalarının nakilleri
630: Kaza ve olayların ilgililere bildirilmesi, bildiriyi alanların ve yetkililerin yapacağı işler
ile soruşturmanın yapılması.

2.5. İLGİLİ GENEL EMİR ve TAMİMLERİN TANITILMASI

204 NUMARALI GENEL EMİR

Bölge Müdürlüklerinde görev yapan Cer Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler. Bu Genel Emir; Cer Müdürleri, Cer Müdür yardımcıları, Cer Başkontrolörleri, Cer Kontrolörleri, Loko Bakım Atelye Müdürleri, Depo Müdürleri, Depo Şefleri, Vagon Bakım ve Onarım Atelye Müdürleri, Elektrik İşleri Müdürleri ile Vagon Servis Şeflerinin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

204 Numaralı Genel Emre Göre Vagon Servis Şefinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

1. Vagon Servis Şefi; bağlı olduğu Vagon Bakım ve Onarım Atelye Müdürünün yardımcısı olup, Vagon Servis Şefliğinin amiridir.
2. Teşkilatındaki personelin verimli çalışmasını sağlamak,
3. Bünyesinde çalışan personelin vardiya programlarını yapmak, nöbet listelerini düzenlemek, kontrol ve takip etmek
4. Günlük işleri kontrol etmek. Nöbetçi vagon teknisyenleri ile işçilerin görevlerini denetlemek ve verimli çalışmalarını sağlamak,
5. Gelen evrakları geciktirilmeden gereğini yaparak cevaplandırmak,
6. İhtiyaç duyulan malzemeleri zamanında temin etmek, kullanılan malzemenin yerinde ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak,
7. Bulundukları gar teşkilatından geçen trenlerin varış ve çıkış muayenelerini yaptırmak suretiyle trenlerin seyir emniyetlerini temin etmek,
8. Yolcu trenlerinin temizlik, ısıtma ve aydınlatma bakımından muntazam olarak sevklerini sağlamak,
9. Teşkilat garlarında teşkil edilen trenlerin gerekli kontrol ve muayenelerini yaptırmak suretiyle vagon arızalarının önceden tespiti ile seyir halinde vagon arızaları nedeniyle trenin tehirlerini önlemek,
10. Bulunduğu teşkilat garına tahsis edilmiş yolcu vagonları ile hizmet vagonlarının tamir ve bakımlarını takip ve temin etmek,
11. Yedek bekleyen yolcu vagonlarının her an servise verilecek şekilde muntazam bulundurulmasını sağlamak,
12. Yük vagonlarının yükleme ve boşaltma konularının ilgili emirlere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
13. Bölgesinde arızalı tutulan vagonların onarımlarının kısa zamanda yapılmasını sağlamak,
14. Revizyon müddetini doldurmuş vagonların tamir ve bakımları için Onarım Atelyelerine veya Bağlı Kuruluşlara (Fabrikalara) sevklerini temin etmek,
15. Parka giren yeni vagonları garanti müddeti doluncaya kadar gözetim altında bulundurmak ve gereğini yapmak,
16. Deray, karambol gibi olaylarda imdat ekiplerine kendi imkanları ile yardımcı olmak,
17. Personelin terfi-tecziye ve taltifleri içen teklifte bulunmak,
18. Bünyesinde çalışan memur ve işçi personelin iş kanunlarına ve toplu sözleşme hükümlerine uygun şekilde çalıştırılması ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında ilgili kanun ve kararnameleri uygulamak,
19. Yukarıda belirtilen işlemlerin talimatname tüzük, teknik ve genel emirlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

207 NUMARALI GENEL EMİR

Hatlarımızda çalışan vagonların muayene, bakım ve onarımlarının yapılması için kurulan Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüğü ve bağlı birimlerdeki teknik personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.
Bir çok konuyu kapsayan Genel Emrin bölümleri aşağıda çıkarılmıştır:
A- Genel Emir
1- Genel hükümler
2- Vagon Bakım Onarım Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı
3- Görev, yetki ve sorumluluklar
4- Çeşitli hükümler
B- Vagon Teknisyenleri için vagonların muayenesine ait Teknik Açıklamalar
1- Trenlerin teşkili, sevki ve kabulünde vagonların muayenesi
2- Vagon ve furgonlarda bulunan alınabilir parçalar
3- Yolcu vagonların periyodik muayenesi
4- Fren muayeneleri
5- Revizyon uzatması
6- Vagon arızaları
7- Yabancı demiryolları ile TCDD arasında vagonların işletilmesi
8- Diğer şahıslara ait vagonlar
9- Vagonların tamiri
10- Yükleme, boşaltma
11- Vagon tip işaretleri

207 Numaralı Genel Emre göre Vagon Başteknisyeni ve Vagon Teknisyeninin görevleri

1. Trenlerin muayenesi ve vagonlarda arıza, hasar veya trafiğe engel bir durum olup olmadığını kontrol etmek, gerekiyor ise tamire sevk etmesini sağlamak veya tren üzerinde ıslah edilemiyor ise trenden çıkarttırmak,
2. Trenlerin çıkış muayenesinde temizlik, ısıtma, fren, aydınlatma, yükleme gibi durumlarını kontrol etmek/ettirmek,
3. Trenlerin teşkilat garında çıkış ve varışlarında tam fren tecrübesine iştirak etmek, seyir emniyeti ile ilgili koşum takımını, hava hortumlarını, sustaları, tampon seviyelerini, fren kollarını, saboları (fren pabuçları), el freni gibi parçaları gözle kontrol etmek/ettirmek,
4. Vagonlarda aşınan, kırılan, çatlayan veya yerinden kayan parçalar olup olmadığını, elektrik kuplinglerin takılı olup olmadığını kontrol etmek ve gereğini yapmak,
5. Arızalı, hasarlı veya planlı tamiri gelen vagonları etiketlemek, servise mani durumları olan vagonları diziye verdirmemek,
6. Vagonların yağlanacak kısımlarını yağlatmak, ilgili servis elemanı tarafından yolcu trenlerine takılan vagon dizi sıra numarası ve istikamet levhalarını kontrol etmek, eksiklikleri tamamlatmak,
7. Görev verilmesi h dray ve karambol gibi olaylara kendi görev ve yetki alanında yardımcı olmak, vagon hasarları ile ilgili tespit yapmak ve gerekli modelleri tanzim etmek.
8. Vagonların ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde arıza tespit etmiş ise, elektrik işlerine durumu bildirmek, elektrik işleri birimi olmayan yerlerde elektrik ve ısıtma konusunda yetişmiş olan kendi elemanlarıyla yetki alanına giren arızayı gidermeye çalışmak, arıza giderilememiş ise tren istikametindeki ilk teşkilat garına durumu bildirmek,
9. Yüklerin vagonlara, vagonların trene uyumunu kontrol etmek, yükün aktarılması veya düzeltilmesi gerektiğinde ilgili birimlere bildirmek ve kendisi ile ilgili trendeki modelleri incelemek,
10. Hareketli alt aksamlarını incelemek, bodenleri kumpas veya mastarlarla kontrol etmek, arızalı kapı ve kapakları tamir ettirmek,
11. Trenlerin geleceği saat bildirildikten sonra, treni her iki taraftan (iki kişi olarak) makas başında karşılamak ve muayene etmek,
12. Gerektiğinde trenlerin fren hesaplarını incelemek, kanca mukavemet hesaplarını kontrol etmek,
13. Vagonların planlı tamir grupları ve ULM’ ye ait skalaları incelemek ve gereğini yapmak,
14. Özel tren ile taşınan yüklü vagonları ve yüklemenin bağlantı durumlarını özenle ve dikkatli kontrol etmek,
15. Vagonların; arızasız, noksansız, kapı-pencereleri kapalı, teknik yönden emniyetle seyredebilir halde gar veya istasyon görevlisine teslim edilmesini sağlamak,
16. Yolcu trenlerinin varış muayenesinde önce her iki tarafın dış kısımları daha sonra iç kısımları (cam, musluk, perde, küllük, ışık, havalandırma, demirbaş vs) kontrol etmek, noksanlıkları cep defterine yazmak ve ilgili modelleri noksanlıklar konusunda inceleyerek gereğini yapmak,
17. Havaleli yüklenmiş açık ve platform vagonların gabari ölçülerinde tereddüt edilmiş ise yeniden gabari tesisinden geçirtmek, gabari tesisi yok veya yetersiz ise vagonun ölçülmesi talebinde bulunmak,
18. Vagonların numara, işaret ve yazılarının okunaklı ve tam olup olmadığını kontrol etmek,
19. Arızalı, hasarlı, tamir edilen vagonların numaralarını ilgili modele ve defterlere kaydetmek,
20. Nöbetini zamanında teslim almak ve nöbeti sonunda görevi teslim etmek,
21. Vagon servis şefinin gerekli görmesi halinde özel trenlere refakat etmek ve trenin seyir emniyetini kontrol etmek,
22. Nöbet cetveline göre işe gelmek, günlük iş programı ile kendisine verilen işleri tam ve vaktinde yapmak, demirbaş, alet ve edevatı en iyi şekilde muhafaza etmek, malzemeyi yerinde ve israf etmeden kullanmak, idare mevzuatına riayet etmek, vazifeleri ile ilgili bütün teknik ve idari bilgileri öğrenmek.
23. Vagon servis şefine vekalet ettiğinde onun görev yetki ve sorumluluklarını taşımak,
24. Dizideki vagonlarda tespit edilen arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak için görevli işçilerde gerekli malzemenin bulunmasını temin etmek.
25. Trenlerde bağlanamayan koşum takımı ve körükler bulunduğu takdirde bunların bağlanmasını temin etmek, trenlerin hava, sofaj ve koşum takımlarının doğru bağlandıklarını kontrol etmek. Ayrıca;
a. Gerekirse vagonların kantara alınmasını talep etmek.
b. Vagonlarda noksanların giderilmesini ve vagon demirbaşlarının tam olmasını temin etmek.
c. Trenlerin temizliklerinin üçüncü şahıslarca yapılamayan yerlerde emri altındaki temizlik personeline yaptırmak noksan olan sabunluk, su, kağıt vs. tamamlatmak çöpleri aldırmak.

26. Amirlerince kendisine verilen görevi ile ilgili diğer teknik işleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

207 Numaralı Genel Emre Göre Vagon Başteknisyeni ve Vagon Teknisyeninin Sorumluluğu

Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan. ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, bağlı bulunduğu Vagon Bakım Onarım Atelye Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

207 Numaralı Genel Emre göre Vagon Teknisyen Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Vagon Bakım Onarım Teşkilatında atelye stajını tamamlamayan vagon teknisyen yardımcıları, vagon teknisyen kursunu tamamlayıncaya kadar vardiyasında bulunan Vagon Baş teknisyeni veya vagon teknisyenlerinin kontrolünde stajyer olarak çalışırlar. Vagon teknisyen kursunu tamamlayan vagon teknisyen yardımcıları, vagon teknisyen unvanını alana kadar vagon teknisyeninin yardımcısı olarak görev yaparlar. Vagon teknisyeni gibi sorumlu ve yetkili değillerdir.

Vagon Teknisyen yardımcısı. hizmetlerin yürütülmesi için. vagon teknisyeninin yardımcısı olup, amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik. Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, bağlı bulunduğu Vagon Teknisyenine karşı sorumludur.
207 Numaralı Genel Emre göre Nöbet Hizmeti

Nöbet usulü ile görev yapan Vagon Servis şefliklerinin diğer görevleri:
1. Görev taksim cetvelinde gösterilen saatlerde görev başında mutlaka bulunmak,
2. Nöbetten çıkmadan evvel, kendi nöbeti zamanındaki başlanmış fakat bitirilmemiş işleri ve trenlerle ilgili değişikliği tamamlamak, nöbet devir defterini yazmak ve ayrıca nöbete giren arkadaşına yapılan işler hakkında bilgi vermek.
3. İş saatinde veya nöbeti devretmeden görevden ayrılmamak,
4. Amirinin onayı olmadan karşılıklı görev ve nöbet değiştirmemek,
5. Nöbetinde hazırlanan veya gelen bir tren, nöbetin bittiği saatten en çok yarım saat içinde hareket edecekse, bu trenin hareketinden sonra görevinden ayrılmak,

210 NUMARALI GENEL EMİR

Vagon Bakım Onarım Atelyelerinde ve depolarda yapılan vagon tamiratı bu genel emir esaslarına göre yapılır. Özel bir kayıt olmadığı taktirde uluslararası RIV, RIC, ERRI, UİC talimatnameleri de geçerlidir. Genel Emrin bölümleri:

1. Genel Hükümler
2. Genel çalışma esasları
3. Tekerlek takımı ve dingil yatakları
4. Sustalar, amortisörler, susta askı tertibatı
5. Şasi ve bojiler
6. Cer ve tampon takımları
7. Frenlerin bakımı
8. Vagon sandığı
9. Aydınlatma ve ısıtma
10. Özel tip vagonlar
11. Vagonların periyodik muayeneleri
12. Çeşitli hükümler

210 Numaralı Genel Emre Göre Genel Çalışma Esasları

Tamirat iyi, çabuk ve az masrafla yapılmalıdır. Yüklü vagonların tamiratı öncelikle yapılır. Cer Dairesi Başkanlığının onayı olmadan vagonların esasını bozacak hiçbir tadilat yapılamaz ve vagonlar üzerine işaret ve yazı konulamaz. Normalize edilmiş parçaların değişmesine sebebiyet verecek hiçbir tamirat ve tadilat yapılmaz. Vagon Bakım Onarım Atelyeleri ve depolar yalnız yetkileri dahilindeki tamirleri yapabilirler.

Epidemik arz eden arızalar görüldüğünde bu arızaların işçilik veya malzeme hatasından mı yoksa işletmede bakım ve kullanma hatasından mı ileri geldiği tetkik edilerek sonucu Cer Dairesi Başkanlığına bildirilir.

Yüklü vagonların tamirinde, vagon içerisindeki yükün bozulmamasına, arızalanmamasına dikkat etmeli, icabında vagon içerisindeki malın cinsi ambardan sorularak öğrenilmelidir. Dolu vagonların kurşunlarına dokunulmaz, icap ederse ambardan memur çağrılır. Tamirat sırasında iş kazalarından ve yangından korunma hususunda konulan kayıtlara uyulur.

210 Numaralı Genel Emre Göre Garanti Kapsamına Giren Arızalar ve Bunların Tamiri

1. Yeni satın alınan vagonlar servise verildikçe bunların hangi kısımlarının ne müddetle garanti edildiği ve vagonların servise girdikleri tarih Genel Müdürlükçe tamim edilir.
2. Garanti süresi içerisinde tamire gelen bu vagonlar bilhassa takibe alınırlar.
3. Bir vagonun garanti müddetinin içerisinde olup olmadığına tereddüt varsa durum Cer Dairesinden sorulur.
4. Garanti kapsamındaki bir vagonun tamiratı yapılmadan önce Cer Dairesinin onayının alınması gerekir.
5. Garanti kapsamına giren kısımların arızalarında 4 nüsha Garanti Arıza Takip Fişi (2138 M.) tanzim edilir. 1 nüshası Cer Dairesi Başkanlığına, 1 nüshası vagonu imal veya tamir eden Bağlı Ortaklığa, 1 nüshası Bölge Müdürlüğüne gönderilir, 1 nüshası da iş yerinde saklanır.
6. Arızanın konstrüksiyon, imalat veya malzeme hatasından ileri gelip gelmediği açıkça belirtilmelidir. Arızalı parça üzerinde tarih, isim ve numara varsa bunlar belirtilir.

205 NUMARALI GENEL EMİR

Yolcu ve yük vagonlarının tamire alınmaları gereken zamanları ve tamir esnasında yapılacak işleri belirler. Genel Emir aşagıdaki bölümlerden oluşur:
1- Genel hükümler
2- Yük vagonlarının tamir grupları
3- Yolcu vagonlarının tamir grupları
4- Yük vagonlarının Atelyelere ve Fabrikalara sevki ile tamir gruplarına ayrılması
5- Yolcu vagonlarının Atelyelere ve Fabrikalara sevki ile tamir gruplarına ayrılması
6- Yük vagonlarının Tamir gruplarında yapılacak işler
7- Çeşitli hükümler

205 Numaralı Genel Emre Göre Yolcu Vagonlarının Tamir Gurupları ve Süreleri

• VOA - Arıza tamiri: Arızanın olması durumunda yapılır. Vagonda parça değişir. (Örn: susta, sabo, perno, dinamo vb.)
• VOH - Hasar tamiri: Hasarın olması durumunda onarmak suretiyle yapılan tamirat işlemleri. Parça değişmesi gerektirmeyen, ancak tamirat yoluyla yapılan işlemlerdir. (kırılan parçanın kaynak yapılması, eğrilen parçaların ısıl işlemle düzeltilmesi vb.)
• Vl – Revizyon tamiri (Rev):
a) Hızı 120 km/h ten fazla olan trenlerde çalışan yolcu vagonlarının revizyon süresi
18 aydır.
b) Hızı 120 km/h ten az olan trenlerde çalışan yolcu vagonlarının revizyon süresi 24 aydır.
c) Revizyon süresi dolmuş vagonlar muayene için Vagon Bakım Onarım Atelyelerine gönderilir. Burada yapılan muayenede durumu iyi görülmeyenler revizyona sevkedilir. Durumu iyi görülenlere ise 3 aylık revizyon uzatması yapılır. Birinci uzatma sonunda yapılan muayenede vagonun durumu yine iyi görülürse bir defa daha 3 aylık revizyon uzatması yapılabilir. Üçüncü defa revizyon uzatması yapılmaz.
• V2 - Büyük tamir (B.T.): Hızı 120 km/saatten fazla olan vagonlar için 6 yıl, hızı 120 km/saatten az olan vagonlar için ise 8-10 yıldır.
• V3 - Ağır tamir: İki defa büyük tamir gören yolcu vagonu, üçüncü büyük tamire geldiği zaman ağır tamiri (V3) yapılır. Yapılan muayenede vagonun genel durumu iyi görülürse üçüncü bir defa daha büyük tamir yapılabilir. Ancak bu durumdaki vagon bir büyük tamir süresi daha çalıştıktan sonra kesinlikle ağır tamire alınır. Yurt dışına çıkan yolcu vagonları ve yolcu furgonları için 18 yıl, dahili hatlarda çalışanlar için ise 24- 30 yıldır.

205 Numaralı Genel Emre Göre Yük Vagonlarının Tamir Gurupları ve Süreleri

• VOA - Arıza tamiri: Arızanın olması durumunda parça değiştirmek suretiyle yapılan tamirat işlemleri.
• VOH - Hasar tamiri: Hasarın olması durumunda onarmak suretiyle yapılan tamirat işlemleri.
• Vl – Revizyon tamiri (Rev): 4 yıl.
• V2 - Büyük Tamir (BT): Bu süre yaklaşık 16-19 yıldır.

Yük vagonlarında revizyon süresinin uzatılması : Yük vagonlarının revizyon süreleri altışar ay olmak üzere iki defa uzatılabilir. Revizyon süresini uzatmaya Vagon Bakım Onarım Atelyeleri yetkilidir. Revizyon süresini dolduran yük vagonları, muayene için en yakın Vagon Bakım Onarım Atelyesine sevk edilir. Yapılan muayenede vagonun güvenli çalışabileceği tespit edilirse, revizyon süresi altı ay uzatılarak uzatma tarihi ve yeni revizyon skalası üzerine yazılır. İlk uzatma süresinin sonunda aynı işlemler tekrar edilerek revizyon süresi ikinci defa uzatılabilir. Üçüncü defa revizyon uzatılması yapılamaz. Üçüncü revizyon süresini dolduran vagonlara uzatma yapılamaz. Bu vagonlar mutlaka büyük tamire alınır.

180 NUMARALI TAMİM

17.05.2004 yılında yürürlüğe giren 180 numaralı tamim, Çeken ve çekilen araçların bakım, onarım ve servis hizmetlerini yapmakla sorumlu ''Çeken ve çekilen araç bakım, onarım'' teşkilatını yeniden düzenler.

Bu tamimle;
- Vagon Bakım Onarım Atelyelerinin ve Vagon Servis Şefliklerinin,
- Lokomotif Bakım Onarım Atelyelerinin, Depo Müdürlüklerinin ve Depo Şefliklerinin,

1. Görevleri belirlenmiştir
2. Bağlı oldukları işyerleri belirlenmiştir
3. İş kapasitesine göre 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf gibi bölümlere ayrılmıştır.

06/05/2005 tarih 789 Numaralı tamimle Cer Dairesi Başkanlığının 180 Numaralı tamimi güncelleştirmesi konusunda görev verildi. Yeniden düzenlenecektir.



................................................................BÖLÜM 3

MUAMELAT VE YAZIŞMA

3.1. RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

Şüphesiz ki hizmetlerin yürütülmesinde; gereksiz zaman kaybının önlenmesi, etkin ve verimli bir çalışma düzeninin sağlanması ve gereksiz kırtasiyeciliğin önlenmesi, yazışma kurallarının iyi bilinmesi ve uygulanması ile mümkün olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşların resmi yazışmalarında tek tipliliği sağlamak maksadıyla, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından ''Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'' 2 Aralık 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu yönetmeliğe göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgeye Resmi Yazı denir.

Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı iletişim, kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda yapılır. Kağıtla yapılan resmi yazışmalarda daktilo veya bilgisayar kullanılır. Bu tür yazışmalar, yazının içeriğine ve ivedilik durumuna göre faks ile de gönderilebilir. Faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların beş gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir.

Elektronik ortamdaki yazışmalar için her kurum kendisi ve gerektiğinde kurum içindeki birimler adına resmi elektronik posta (e-posta) adresi belirler. Elektronik ortamdaki resmi yazışmalar bu adresler arasında yapılır.

Nüsha Sayısı

Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha olarak düzenlenir.
Belge Boyutu

Resmi yazışmalarda A4 (210x297mm) ve A5 (210x148mm) boyutunda kağıt kullanılır.

Yazı Alanı

Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alan.

Yazı Tipi ve Karakter Boyutu

Bilgisayarlarda yazılan yazılarda “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır.

Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

Yazıların Gönderilmesi

Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim bilgileri ise zarfın ortasında yer alır. Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına, ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle belirtilir. Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir.

RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ

Başlık

Yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adının belirtildiği bölümdür. Bu bölümde amblem de yer alabilir. Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra T.C. kısaltması (Kuruluşumuzun adında “Türkiye Cumhuriyeti” ifadesi tam olarak yer aldığından T.C. kısaltması kullanılmaz), ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez. Kuruluş içi yazışmalarda başlık, kuruluşun adı belirtilmeden işyerinin bulunduğu yer birim adıyla beraber büyük harflerle yazılır.

Sayı ve Evrak Kayıt Numarası

Sayı ve evrak kayıt numarası, dosya planına göre verilir. Başlığın son satırından iki aralık aşağıda ve yazı alanının en solundaki “Sayı:” yan başlığından sonra yazılır. Bu ifadeden sonra kod numarası verilir. Kod numarasından sonra kısa çizgi (-) işareti konularak dosya numarası, dosya numarasından sonra (-) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır. Evrak kayıt numarası, yazıyı gönderen birimde aldığı numaradır. Genel evrak biriminden sayı verilmesi durumunda araya eğik çizgi (/) işareti konularak evrak kayıt numarası yazılır.

Resmi yazışmalarda Başbakanlık tarafından belirlenen kodlama sistemine ve dosya planına uyulması zorunludur. Kuruluşumuzda kullanılan kod numaralarının açılımı aşağıdaki gibidir:



1- Yürütme kodu.(A-Yasama, B-Yürütme, C-Yargıyı ifade eder)
2- Kurum kodu. (Yürütme içindeki Ulaştırma Bakanlığı’nın kodu)
3- Kurum dağılım kodu. (Ulaştırma Bakanlığı içindeki TCDD’nin kodu.)
4- Birim kodu.
5- Birim dağılım kodu. [Merkez, taşra veya bağlı ortaklık bilgisi (0-ise merkez, 1- ise taşra,
5- ise bağlı ortaklık)]
6- Alt birim kodu. (Dairelere ve Bölge Müdürlüklerine verilen kod numarası)
7- Ayrıntılı alt birim kodu. Kuruluşumuz için bu numara 00 olur, Bağlı ortaklıkların
birimlerine göre numara alır.
8- Alt/tali şube kodu. Şube veya işyerlerine göre verilen kod numarası
9- İşyerinin alt birimlerine göre numara alır.

Tarih

Yazının yetkili amir tarafından imzalanarak ilgili birimden sayı verildiği zamanı belirten tarih bölümü, sayı ile aynı hizada olmak üzere yazı alanının en sağında yer alır. Tarih; gün, ay ve yıl rakamla, aralarına (/) işareti konularak yazılır. Aylar ve günler 01/02/1994 örneğindeki gibi yazılmalıdır.

Konu

Konu, sayının bir aralık altına “Konu:” yan başlığından sonra, başlık bölümündeki “T.C.” kısaltması hizasını geçmeyecek biçimde yazılır. Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade edilir.

Gönderilen Makam

Gönderilen makam; yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve kişi ile bunların bulundukları yeri belirtir. Bu bölüm; konunun son satırından sonra, yazının uzunluğuna göre iki-dört aralık aşağıdan ve kağıdı ortalayacak biçimde büyük harflerle yazılır. Yazının gönderildiği yerin belirtilmesine ilişkin diğer hususlar parantez içinde küçük harflerle ikinci satıra yazılır.

Kuruluş dışına gönderilen yazılarda, gerekiyorsa yazının gideceği yerin adresi küçük harflerle ve başlığın ilk satırının hizasında, iki aralık bırakılarak ayrıca belirtilir.

Kişilere yazılan yazılarda; “Sayın” kelimesinden sonra ad küçük, soyadı büyük, unvan ise küçük harflerle yazılır.

İlgi

İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. “İlgi:”yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “İlgi” kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır.

İlginin birden fazla olması durumunda, a,b,c,d gibi küçük harfler yanlarına ayraç işareti “)” konularak kullanılır.

İlgide, “ tarihli ve sayılı” ibaresi kullanılır. İlgide yazının sayısı, kurum veya birimin dosya kodu tam olarak belirtilir. İlgi, tarih sırasına göre yazılır. Yazı aynı konuda birden fazla makamın yazısına karşılık veya daha önce yazılmış çok sayıda yazıyla ilgili ise bunların hepsi belirtilir.

Metin

Metin, “İlgi”den sonra başlayıp, “İmza”ya kadar süren kısımdır. Metne, “İlgi”nin son satırından itibaren iki aralık, “İlgi” yoksa gönderilen yerden sonra üç aralık bırakılarak başlanır.

Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının arasında bir vuruş boşluk bırakılır.

Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
Metin içinde geçen sayılar rakamla ve/veya yazı ile yazılabilir. Metin içinde veya çizelgelerde üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına nokta (22.465.660), sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ise virgül (25,33) kullanılır.

Yazı, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan imla klavuzu ile Türkçe Sözlük esas alınarak dil bilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe ile yazılır. Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz tekrardan kaçınılır.

Metin aşağıdaki şekilde bitirilir.
- Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim”,
- Üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim”,
- Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim”,

İmza

Metnin bitiminden itibaren iki-dört aralık boşluk bırakılarak yazıyı imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına yazılır. İmza ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır. Elektronik ortamda yapılacak yazışmalarda güvenli elektronik imza kullanılır.

Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle kısaltılarak yazılır.

Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun “İmza Yetkileri Yönergesi”ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir.

Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı “Başbakan a.”, “Vali a.” ve “Rektör a.”, biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır.

Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet bırakanın makamı “Başbakan V.”, “Vali V.” ve “Rektör V.”, biçiminde ikinci satıra yazılır.

Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda; ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkiler makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır.

Onay

Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle “OLUR” yazılır. Altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır.

Ekler

Yazının ekleri, imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna konulan “EK/EKLER:” ifadesinin altına yazılır. Ek adeti birden fazla ise numaralandırılır. Ek listesi yazı alanına sığmayacak kadar uzunsa ayrı bir sayfada gösterilir.

Yazı eklerinin dağıtımdaki bazı yerlere gönderilmediği durumlarda “Ek konulmadı”, ya da “Ek-……. konulmadı”, bazı eklerin konulması durumunda ise “Ek-… Konuldu” ifadesi yazılır.

Dağıtım

Dağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderileceği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. “EKLER” den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna “DAĞITIM:” yazılır. Ek yoksa dağıtım EKLER’ in yerine yazılır.

Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, “Gereği” kısmına, gönderilen yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler “Bilgi” kısmına protokol sırasıyla yazılır. “Gereği” kısmı dağıtım başlığının altına, “Bilgi” kısmı ise “Gereği” kısmı ile aynı satıra yazılır. “Bilgi” kısmı yoksa, kurum ve kuruluş adları doğrudan “DAĞITIM” başlığının altına yazılır.

Dağıtım bölümünde kuruluşumuz tarafından 2004 yılı için kullanılan kısaltmalar örnek olması amacıyla ekteki çizelgede gösterilmiştir.

Paraf

Yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla 5 görevli tarafından paraf edilir. Paraflar, adres bölümünün hemen üstünde ve yazı alanının solunda yer alır. Paraflayacak kişilerin unvanları gerektiğinde kısaltılarak yazılır, (:) işareti konulduktan sonra büyük harfle adının baş harfi ve soyadı yazılır. El yazısı ile tarih belirtilerek paraflanır.

Koordinasyon

Başka birimlerle işbirliğini yapılarak hazırlanan yazılarda, paraf bölümünden sonra bir satır aralığı bırakılarak “Koordinasyon:” yazılır ve işbirliğine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadları paraf bölümündeki biçime uygun olarak düzenlenir

Adres

Yazı alanının sınırları içinde kalacak şekilde sayfa sonuna soldan başlayarak yazıyı gönderen kurum ve kuruluşun adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi ve elektronik ağ sayfasını içeren iletişim bilgileri yazılır. İletişim bilgileri yazıdan bir çizgi ile ayrılır.

Gizli Yazılar

Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.

İvedi ve Günlü Yazılar, Tekit Yazısı

Öncelik verilmesi gereken durumlarda yazıya cevap verilmesi gereken tarih metin içinde, yazının ivedi ve günlü olduğu ise sayfanın sağ üst kısmında büyük harflerle kırmızı renkli olarak belirtilir. Yazıyı alan bu ivediliğin gereğini yapmakla yükümlüdür.

Resmi yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara tekit yazısı yazılır.

Sayfa Numarası

Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek şekilde verilir. (Örnek: 1/9, 2/7)

Aslına Uygunluk Onayı

Bir yazıdan örnek çıkartılması gerekiyorsa, örneğinin uygun bir yerine “Aslının aynıdır” ifadesi yazılarak imzalanır ve mühürlenir.

Kurum ve kuruluşlar elektronik ortamdaki belgelerin değiştirilmesini ve aslına uygun olmayan biçimde çoğaltılmasını önleyen teknik tedbirleri alır.




TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK DAĞITIM KODLAMA SİSTEMİ (2004 YILI)

KODU NO ÜNİTESİ KODU ÜNİTESİ
- U - LİSTESİ
Y YÖNETİM KURULU ÜYELERİ T TEŞKİLLER
G GN. MÜD.YRD.ve DANIŞMANLARI

I-T Ray Kay. ve Yol Mak. Onr. Fab. Müd
Afyon Beton Travers Fabrikası Müd.
Sivas Beton Travers Fabrikası Müd.
Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü














M












............




K







I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XV
XVI
XVII
XVIII



..........


1
2
3
4
5
6
7
MERKEZ DAİRELER VE BİRİMLER

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Savunma Sekreterliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşv.
Yol Dairesi Başkanlığı
Cer Dairesi Başkanlığı
Ticaret Dairesi Başkanlığı
Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Hareket Dairesi Başkanlığı
Sağlık Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Personel ve İdari İşler Dairesi Bşk.
Malzeme Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Limanlar Dairesi Başkanlığı
İnşaat Dairesi Başkanlığı
APK Dairesi Başkanlığı
Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı
Tesisler Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı
Yönetim Kurulu Müdürlüğü
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü
Enformasyon Müdürlüğü
................................................................

BÖLGELER
Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğü



II-T Ankara Demiryolu Fabrikası Müd.
Sivas Cer Tsl. Alma ve Yollama Müd.
Adapazarı Cer Tsl. Alma ve Yl. Müd.
Eskişehir Cer Tsl. Alma ve Yol. Müd.
Ankara Cer Tsl. Alma ve Yolla. Müd.

IV-T Merkez Mali İşler Müdürlüğü


IX-T Behiçbey Ana İkmal Merkezi Müd.
Kırıkkale Teslim Alma ve Yollama M.
Karabük Teslim Alma ve Yollama M.
H.Paşa Teslim Alma ve Yollama M.
Haydarpaşa Laboratuvar Müdürlüğü




XI-T Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü
Derince Liman İşletme Müdürlüğü
Bandırma Liman İşletme Müdürlüğü
Samsun Liman İşletme Müdürlüğü
Mersin Liman İşletme Müdürlüğü
İskenderun Liman İşletme Müdürlüğü
İzmir Liman İşletme Müdürlüğü

XII-T Varyantlar ve Yeni Yol İnşaat Grp. M.


XV-T Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Sivas Eğitim Merkezi Müdürlüğü



XVI-T Pendik Elektrifikasyon Grup Müd.
Yunus Sinyalizasyon ve Teleko. Gr.M.
Elektronik Araştırma Merkezi Müd.
Vangölü Feribot Müdürlüğü
-Z- LİSTESİ





D DERNEKLER
TCDD Teftiş Ku.Müf.Dy.ve Yrd
Dem.Çalışan. Derneği (Deçad)
Demiryolu Memurlar Derneği
Dem. Faal Memurlar Derneği
Demiryolu Sevenler Derneği
Sivas D.Yol ve TÜDEM. Me. D.
D.yolu Mak.,Rev.ve Atş. Der.
Dem.Meslek Okul Mezunları D.
TCDD Emekli Memurlar Der.
TCDD Katarcılar Derneği
Dem.Pers.Haklarını Koruma D.




S
SENDİKALAR

Demiryol İş
Likat-İş
Türkiye Denizciler Sendikası
Dok Gemi-İş Sendikası
TÜHİS
TUS
BTS
UMS
BUS

GİZLİLİK DERECESİ

T.C.
BAŞBAKANLIK
İdareyi Geliştirme Başkanlığı

(İki satır aralığı)
İVEDİ
Sayı :……………………………. 29/03/2005

Konu :………………………………………
…………..

( İki-dört satır aralığı)

.............................BAKANLIĞINA

(İki satır aralığı)

İlgi : a) ……………………………………………………………………………................
…………………….
b) ………………………………….

(İki satır aralığı)

……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(İki-dört satır aralığı)

(İmza)
Adı Soyadı
Başbakan a.
Müsteşar
(Uygun satır aralığı)

EKLER :
1-Yazı örneği (….sayfa)
2-Yönetmelik (….sayfa)
(Uygun satır aralığı)

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
…………………………. …………………….
……………… ………….

GİZLİLİK DERECESİ



Başbakanlık Ek Bina-Atatürk Bul. No:135/7- Ankara Tel: 418 58 56
ANKARA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : …………………………. 21/01/2003
Konu : .......................................................
....................................................


EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) ....................................................................................................................................
..........................
b) ...........................................................

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..……..….………………………………………….



Yavuz ZEĞEREK
Eğitim Merkezi Müdürü

EKLER :
1- Sicil raporu (3 adet – 6 sayfa)
2- ..............................

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
............................................. ........................................
............................................. ........................................


















ANKARA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : …………………………. 21/01/2003
Konu : .......................................................
....................................................


EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) ....................................................................................................................................
..........................
b) ...........................................................

...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..……..….………………………………………….



Yavuz ZEĞEREK
Eğitim Merkezi Müdürü

EKLER :
1- Sicil raporu (3 adet – 6 sayfa)
2- ..............................

DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
............................................. ........................................
............................................. ........................................














21/01/2003 Memur : T. DOĞAN (Paraf)
21/01/2003 Uzman : L. EVCİOĞLU (Paraf)
21/01/2003 Müd. Yrd. : R. YALAP (Paraf)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Sayı : 21/01/2003
Konu : .......................................................
....................................................


EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Hizmet Borçlanması ve İşlemler Dairesi Başkanlığı)

İlgi : a) .....................................................................................................................................
..........................
b) ...........................................................

……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................



Ramazan YALAP Yavuz ZEĞEREK
Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Eğitim Merkezi Müdürü


EKLER :
1- .............................
2- ..............................

















3.2. TELGRAF

Kuruluşumuzda telgrafın haberleşme aracı olarak kullanılmasında uyulacak usul ve kaideleri “ TCDD İşletmesinde Araçlarla Yapılacak Haberleşme Yönetmeliği ” düzenlemektedir. Bu yönetmelikte telgraf yazmaya yetkili olanlar belirlenmiş olup cer birimleri taşra teşkilatlarında yetkili olanlar şunlardır: Cer Servis Müdürü ve Yardımcıları, Cer Başkontrolör ve Kontrolörleri, Loko Bakım Atelye Müdürü, Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürü, Depo Müdürü, Elektrik İşleri Müdürü, Depo Şefi, Vagon Servis Şefi, İmdat Ekip Şefi, Elektrik İşleri Şefi, yolda görevli olduğunda hizmet gereği; Baş Makinist, Makinist (tek loko veya tren şefi olmayan trenlerde veya birden fazla loko tek gittiği zaman tren şefliği görevini yapan makinist ). Telgraf yazmak durumunda kalan diğer görevliler telgrafını, telgraf yazmaya yetkili bir personelin imzası ile yazar.

Telgrafların hazırlanması

- Telgraflar, 5538 model telgraf defterine veya 7003 model telgraf kağıdına veya 7003 üzerindeki bölümlere uygun olarak A4 veya A5 kağıtlara yazılır. 7003 model telgraf kağıdına sığmayacak uzunlukta olan telgraflar A4 ölçüsünde bir kağıda ve 7003 modeldeki tüm bilgileri kapsayacak şekilde yazılabilir.
- Telgraflar genel olarak asıl sureti televine, bir sureti de arşivlenmek üzere iki suret yazılır. Ayrıca gereği ve bilgi olarak telgrafta belirtilen keşide merkezindeki alıcılar için birer suret kopyalanarak dağıtılır.
- Gereksiz yere telgraf yazan ilgililerden, yazılan telgrafın ücreti PTT'nin rayiç bedeli üzerinden alınır.
- Yazılan telgraflardan imzalayanlar sorumludur.
- Televi merkezi görevlileri, kendilerine yazılmak üzere verilen veya kendisi tarafından alınan telgrafların metninde herhangi bir düzeltme ve değişiklik yapmamalıdır.
- Görevliler, karşı televlerine yazılmak üzere kendilerine teslim edilmek istenilen ve kuruluş çalışmaları ile ilgili olan telgrafları almak ve yazmak zorundadır. Ancak, mevzuat hükümlerine uymadığı hususunda tereddüde düştükleri telgrafları karşı televine yazdıktan sonra bir rapor ekinde işyeri amirine bildirir.
- Bir telgraf herhangi bir nedenden dolayı karşı televine yazılamamışsa, imza sahibine bilgi verilmelidir.
- Telgrafı teslim alanlar deftere, teslim aldıkları saati yazarak imzalarını atacaklardır.
- Televlerine imza karşılığı teslim edilen bir telgraf, karşı televlerinden hiç birine yazılmamış olmak şartıyla, telgrafı imza eden veya yetki verdiğini bildirdiği bir görevli tarafından imza ile geri alınabilir. İmzası evrak kayıt defteri üzerine alınır. Bir kısmı veya tamamı karşı televine yazılmış telgraflar, telgrafı yazan tarafından yazılacak başka bir telgrafla iptal edilir.

Telgraf kağıdının bölümleri

Servis no bölümü : Her daire ve servise, telgrafta kullanılmak üzere birer kod numarası verilmiştir. Örneğin: Yol Dairesi ve servislerine 01, Cer Dairesi ve Servislerine 02, Hareket Dairesi ve Servisleri 05, Sağlık Dairesi ve Servisleri 06, Malzeme Dairesi ve Servisleri 09, Tesisler Dairesi ve Servisleri 16 gibi. Bu numaralar SERVİS NO: başlığının hemen sağına, telgrafı yazan Daire, servis ve bağlı işyerleri tarafından yazılır. Telgrafı karşı televine yazacak merkez televi veya istasyonlarca telgraf kayıt defterinden, bu servis numarasının devamı olarak sıra numarası konulur. Örnek ; 161 servis numarası taşıyan bir telgraf, Tesisler Dairesi ve servisince ay içinde yazılan ilk telgraf, 16167 servis numaralı telgraf ise 167 nci telgraf olduğu anlamındadır.
Teli yazan yer : Telgrafı yazan işyerinin bulunduğu yer adı yazılır.
Yazılış tarihi : Telgrafı yazan işyerlerince telgrafın yazıldığı günün tarihi , gün ve ay için ikişer rakam kullanılarak yazılır. Örnek : 01.01.2001, 09.10.2001, 22.12.2001
Yazılış Saati : Telgrafı yazan işyerlerince telgrafın yazıldığı andaki saat ve dakika dört rakamlı olarak yazılır. Örnek : 00.01, 01.00, 05.05, 09.30, 11.05, 22.30
Alınış tarihi : Yazılan telgrafı alan televi, işyeri veya istasyonlarca teslim alındığı günün tarihi gün ve ay ikişer rakam kullanılarak yazılır.
Alınış Saati : Yazılan telgrafı alan televi, işyeri veya istasyonlarca teslim alındığı andaki saat ve dakika dört rakamlı olarak yazılır.
Teli Alan : Televlerine, karşı televlerine yazılmak üzere getirilen telgrafı teslim alan memur kaşesini basar, yoksa imza eder.
Telgraf Metni : Yapılacak iş, eylem, emir ve talimatlar yer alır. Metinle birlikte aşağıdaki bilgiler de bu kısımda bulunur.
- Alıcılar : Telgrafın gereğini yapacak ve bilgi alacak işyerlerinin adresleri metnin üst kısmına yazılır. Gereğini yapacaklar; görev statüsü üst olandan alt olan sıralamasına göre, bilgi alacaklar; görev statüsü alt olandan üst olan sıralamasına göre yazılır. Örnek : Gar Müdürlüğüne Eskişehir, Bilgi Gar Şefliği Yunusemre, TSİ Başdispeçerliğine Eskişehir, Tesisler Servis Müdürlüğüne Haydarpaşa, Tesisler Dairesi Başkanlığına.
- İlgi : Yazılan telgrafın, daha önce yazılmış olan başka tellerle ve yazılarla ilgisi varsa, bu tel veya yazılar tarih sırasına göre ve (a), (b) şıkları altında, alt alta yazılır. Örnek :
31.03.2001 T. B.11.2.DDY.0.14.00.13/1216-1/2474 S.Tel Emri.
11.08.2001 T. B.11.2.DDY.0.14.00.13/1216-1/3110 S.Emir.
- Metin Kısmı: Karşı tarafa iletilmek istenilen mesaj çok kısa, net ve anlaşılır olarak yazılır.
- Telin Numarası : Telgrafı yazan işyerlerinin yazışmalarda kullandığı desimal numara telgraf metninin sol alt köşesine yazılır.
- İmza : Telgraf metni yazıldıktan sonra, sağ alt köşesine, telgrafı yazan veya yazdıranın ismi ve görevi yazılarak, imza edilir. Varsa kaşesi basılır.

T C D D TELGRAF ( YURTİÇİ )
Servis No. :161.............. ( M.7003)
Teli yazan yer Yazılış tarihi Saati Alınış tarihi Saati Teli alan

Karabük Gar Müd. 27.02.2002 14.30

Hareket Bölge Amirliği, Depo Müdürlüğü, TMİ Baş Dispeçerliği, Şube 24 Şefliği, Kısım 241 Şefliği, Vagon
Servis Şefliği Karabük – Gar Müdürlüğü Ülkü – İstasyon Şefliği Bolkuş
BİLGİ: Yol,Cer,Hareket ve Tesisler Servis Müdürlüklerine ve Daire Başkanlıklarına Ankara

Bugün 27.02.2002 tarihinde Garımız Ülkü ciheti 1.yolundaki manevra esnasında 3 nolu makas üzerinde dizi
geri dayanılırken saat 14.00 sularında 31 75 6868 125-3 nolu boş vagonun bir bojisi deray etmiştir. Yol,
makina ve vagonda hasar yoktur. Deray kaldırma çalışmalarına başlanılmıştır.Trafiğe engel bir durum yoktur
Bilgi ve gereği.


Tel : B.11.2.DDY.1.02.00.06/312
( imza )

Feridun AKDOĞAN
GAR MÜDÜRÜ



3.3. DİLEKÇE

Bir dileği bildirmek üzere resmi daireye yazılan yazılara dilekçe denir. Dilekçe bir tür iş mektubudur ve konuşma diliyle yazılır. Dilekçenin başlığı hitaptır. Amaç en kısa yoldan açıklanır. Gereksiz sözlerle dilekçeyi uzatmaktan, acıma duygusu yaratmaktan ve dilekçeye özel mektup havası vermekten kaçınmak gerekir.

Alt sağa tarih yazılır, imza atılır. Alt sola açık adres yazılır. Aşağıda buna uygun bir örnek verilmiştir.






ANKARA EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE
( İş yerinin bulunduğu yer )


Eğitim Merkezinizde 26/02/2002 tarihinde uygulamaya konulan 54.Dönem Personel Temel Eğitimi kursiyeriyim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ara sınavlarına katılacağımdan, 15-16 Mart 2002 tarihinde izinli sayılmam hususunda gereğini arz ederim.
12 / 3 / 2002



ADRES
İstasyon Mah. ( imza )
Günyüzü Sok. No:32 Ahmet KARA
KIRIKKALE 12541 Teknisyen













3.4. SORUŞTURMA FEZLEKESİ

Hatlarımızda meydana gelen kaza ve olaylarda yapılacak işlemler, soruşturmanın kimler tarafından ne şekilde yapılacağı, soruşturma kurulu raporunun nasıl hazırlanacağı 630 numaralı tamimde belirtilmiştir. Buna göre ilgili servis yetkililerinin tek başlarına yürütebilecekleri soruşturmalar dışında kalan kaza ve olay soruşturmaları Yol, Cer ve Tesisler servisinin yetkili personelinin katılımıyla oluşan soruşturma kurulları tarafından yapılır. Soruşturma kurulu, Şube Şefi, Depo Müdürü ve Tesisler Bölge Kontrolörünün katılımıyla oluşturulabileceği gibi, kaza ve olayın önemine göre ilgili servislerin Müdür Yardımcıları, Müdürleri, Daire Başkan Yardımcıları ve Başkanları düzeyinde de oluşturulabilir. Soruşturma Kurulu, yetkisi dahilinde kaza ve olayla ilgisi olan personelin deyimlerini isteyebileceği gibi. konuyla ilgili diğer personelin bilgisine de başvurabilir .

Soruşturma kurulunun deyimine veya bilgisine başvurduğu personel deyimini veya raporunu 7 gün içinde soruşturma kuruluna vermek zorundadır. Soruşturma raporları ilke olarak on beş gün içinde hazırlanır. Eğer on beş gün içinde tamamlanamaz ise ek süre istenir. Bu durumda soruşturma raporunun olay tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanması zorunludur. Soruşturma kurulunun raportörlüğünü Tesisler servisi yetkilisi yapar. Raporun “ Sorumluluk Bakımından Netice ve Kanaat Bölümü”nde belirtilen görüşlere katılmayan üye, imza bölümünü itiraz ettiğini belirterek imzalar ve gerekçelerini ayrı bir yazı ile rapora ekler. Soruşturma Kurulu Raporu şekil olarak aşağıdaki gibidir.


TCDD
................... Tesisler Bölge Kontrolörlüğü


SAYI : (Tarih) ..... / .... / .....
KONU :

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

I - TETKİK :

a- Olayın tanımı ve ekleri
b- Olayın meydana geliş şekli ve açıklanması

11 - SORUŞTURMA :

a- Alınan ifadelerin özeti :
b- Mesleki sebep ve kanaat :
c- Hasar, Tehir :

III- SORUMLULUK BAKIMINDAN KANAAT VE SONUÇ :


Tesisler Bölge Kontrolörü Yol Kontrolörü veya Cer Kontrolörü veya
İmza Şube Şefi Depo Müdürü
İmza İmza

3.5. TCDD MEMUR ve HİZMETLİLERİNE VERİLECEK HARCIRAH ve HARCIRAH KARŞILIĞI HİZMET TAZMİNATLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

Bu tüzük, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah ve harcırah karşılığı hizmet tazminatlarına ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu tüzükte geçen;
Harcırah: 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu tüzüğe göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını,
Harcırah karşılığı hizmet tazminatı: Bu tüzüğe göre harcırah karşılığı ödenmesi gereken tazminatları,
Asgari harcırah gündeliği: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33.cü maddesi gereğince bütçe kanunları ile belirlenen asgari harcırah gündeliğini,
Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alanlar ile sözleşmeli personeli (yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç)
Hizmetli: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ile kanunlarına göre işçi sayılan kişileri,
Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağı ile bağlı olduğu eşi, bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini,
Görev yeri: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulanan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya Genel Müdürlükçe sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder. Başka yer ise görev yeri dışındaki yerleri ifade eder.

Harcırah verilecek kişiler

Bu tüzükte belirtilen hallerde;
a) Memur veya hizmetliler ile aile fertlerine,
b) Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklarına refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere,
c) Memur veya hizmetlilerden emekliye ayrılanlar ile bunların aile fertlerine, harcırah verilir.

Harcırahın unsurları

a) Yol masrafı
b) Gündelik
c) Aile masrafı
d) Yer değiştirme masrafı

Yol ve yer değiştirme masraflarına ilişkin özel hükümler

Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryolu ile seyahat esastır. İlgililere demiryolu üzerinde seyahat için ücretsiz seyahat belgesi verilir. Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryolu veya diğer araçlarla yapılan seyahatlerde yol masrafı verilmez. Ancak, amirlerince onaylanacak acele ve zorlu hallerde, ücretsiz seyahat belgesi almadan yola çıkma durumunda olanların verecekleri bilet ücretleri kendilerine geri ödenir. Ayrıca derayman, tahribat veya diğer sebeplerle demiryolunun kapanması veya seyahatin tren bulunmadığı zamanlarda yapılmasının zorunlu olması nedeni ile memur ve hizmetlinin başka araçla seyahat etmesi halinde yol masrafı verilir. Gidip gelmeye en uygun mutat yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt arcından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların ödenmesi, merkezde Genel Müdürün, Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürünün, fabrika ve limanlarda Fabrika ve Liman İşletme Müdürünün veya bunların yardımcılarının önceden verilmiş yazılı olurunun bulunmasına bağlıdır.

Harcırah karşılığı hizmet tazminatları

Genel Müdürlük memur ve hizmetlilerinden aşağıdaki maddelerden unvanları gösterilenlere, memuriyet ve hizmetlerinin özelliklerine ve bu kısımda belirtilen esaslara göre, harcırah karşılığı olarak hizmet tazminatı verilir. Hizmet tazminatları; kilometre/saat, iş treni, yatak, rampa, bekleme, manevra ve turne tazminatlarından oluşur. Hizmet tazminatlarından;
a) Saat esası üzerinden hesaplananların miktarı asgari harcırah gündeliğinin 1/8’ ini,
b) Gündelik esası üzerinden ödenenler ile sefer sayısı ve kilometreye göre hesaplananların miktarı da günde asgari harcırah gündeliğini,
c) Yatak tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 1/3’ ünü,
d) Rampa tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 2/3’ ünü,
aşmamak üzere her yıl Yönetim Kurulunca saptanır.

Memur ve hizmetlilere fiilen yaptıkları işe göre hizmet tazminatı verilir. Aynı çalışma süresi için hizmet tazminatlarından yalnızca birisi ödenir. Bu bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah ödenmez.

Bağlı bulundukları merkezlerden geçici olarak başka bir merkez emrinde görevlendirilen memur ve hizmetlilere, bu merkez emrinde çalıştıkları süre içinde tahakkuk edecek kilometre/saat veya iş treni tazminatı % 50 zamlı ödenir. Ancak, asgari harcırah gündeliğinin manevra tazminatı veya % 50 zamlı olarak ödenecek kilometre/saat yada iş treni tazminatlarından fazla olması halinde, bu tazminatlar yerine asgari harcırah gündeliği ödenir.

Kilometre/saat tazminatı

Trenlerde görevli olan ve aşağıda unvanları belirtilen memur ve hizmetlilere, trenlerin fiili seyir süreleri ile sınırlı olmak üzere, her saat için kilometre/saat tazminatı ödenir.
Motorlu drezin ve Oto drezin ile yapılan seferlerde kilometre/saat tazminatı her kilometre için ödenir.
Servisin Niteliği Görev Unvanları

a) Ekspres ve ekspres niteliği - Tren Şefi
taşıyan bütün trenler ile - Makinist
elektrikli banliyö trenlerinde - Yardımcı makinist
- Kondüktör
- Hostes
- Gardfren
- Ateşçi
- Yataklı servis görevlisi - Aşçı başı
- Aşçı
- Aşçı yardımcısı
- Şef garson, garson
b) Yolcu ve karma trenlerle bu nitelikteki - Tren Şefi
diğer trenler ve yük trenleri ile - Makinist
banliyö ve ranforlarda - Yardımcı makinist
- Kondüktör
- Gardfren
- Ateşçi

c) Bütün trenlerde, motorlu - Tren kalorifercisi
ve oto drezinlerde - Tren odacısı
- Mot. drezin ve oto drezin
şoförleri
- Sofaj vagonu ateşçileri

Bir trende görev almak veya yaptıkları servislerde geri dönmek üzere görevsiz olarak seyahat edecek memur ve hizmetlilere, trenin cinsine göre verilecek kilometre/saat tazminatının % 50’si ödenir.

Bir ay zarfında tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamından 30 dakikadan fazla olan süreler bir saate tamamlanır. 30 dakikadan az olan süreler dikkate alınmaz.

İş treni tazminatı

İş Trenlerinde veya işletmeye açılmamış inşaat hatlarında çalışan memur ve hizmetlilerden; Tren Şefi, Makinist, Yardımcı makinist, Ateşçi ve Kısım Şefleri ile Gardfren ve Yol Çavuşlarına, hareket saatinden itibaren geçecek her 24 saat bir gün sayılarak iş treni tazminatı verilir. 24 saati aşan kesirler tam gün sayılır. Bunlara başkaca hizmet tazminatı verilmez.

Yatak tazminatı

Trenlerde görevli ve yukarıda belirtilen görevlerdeki memur ve hizmetlilere, bağlı bulundukları merkezlerden başka yerlerdeki görevleri sırasında geçirdikleri normal istirahat süreleri için, Genel Müdürlük yatakhanelerinde, binalarında veya yatak tertibatı olan vagonlarında yatak sağlanamadığı taktirde, bu durumun ilgili istasyon yetkilisi tarafından belgelenmesi koşulu ile beher gün (gece veya gündüz) için yatak tazminatı ödenir.

Bekleme tazminatı

Trenlerde servisle veya tren servisi yapmak üzere merkezlerin bulunduğu istasyon dışındaki istasyonlarda veya son varış istasyonunda servis olmak üzere bekletilen ve yukarıda belirtilen görevlerdeki memur ve hizmetlilere her bir gün için bekleme tazminatı ödenir.

Bekleme tazminatının, varış yerlerine fiili varış itibaren 6 saate kadar (6 saat dahil) beklemeler için 1/4'ü, 12 saate kadar (12 saat dahil) beklemeler için 1/2'si, 12 saatten fazla beklemeler için tümü ödenir.

Şube hatlarındaki beklemeler ile doğal afetler, deray, karambol ve yol kapanması gibi olayların vukuundaki ve ranfor hizmetlerindeki beklemeler içinde bu madde hükümleri uygulanır.

Tazminat verilmesini gerekli kılan bekleme sürelerinin beklenilen istasyon yetkilisi tarafından belgelenmesi gerekir.

Turne tazminatı

Bölgeleri içinde turne veya diğer amaçlarla yapacakları her türlü görev seyahatlerinde;
a) Şube Şefi veya yardımcısı, Kısım Şefi, Tesisler Şefi ve Yardımcısı ile Yol ve Tesisler Sürveyanlarına her kilometre için,
b) Yol Takım Çavuşu, Tesisler Çavuşu ve Yol Bekçilerine her 24 saat için turne tazminatı ödenir.

Turne tazminatının, 4 saat ve daha az süren seyahatler için 1/3'ü, 6 saate kadar (8 saat dahil) seyahatler için 2/3'ü, 8 saatin üzerindeki seyahatler için ise tümü ödenir. Turne tazminatının hesabında, hareket cetvellerinde veya turne grafiklerinde yazılı kat edilen kilometre veya saat toplamına göre her ay hazırlanan ve amirlerince onaylanan puantaj cetvelleri esas alınır.

3.6. MALZEME ve DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ

İdaremizde işyerlerine lüzumlu olan müstehlek (tüketim) ve demirbaş malzemeler Malzeme Dairesi bünyesinde teşkilatlanmış bulunan Ara Mağazalar, Reyon Şeflikleri, Muavin mağaza Şeflikleri, Bölge Malzeme Müdürlükleri ve Ana İkmal Merkezi Müdürlüklerinden temin edilir.

Genel uygulama olarak malzeme temini programlı olarak yapılır. Cer Dairesi Başkanlığı işyerlerinden yıllık malzeme ihtiyacının bildirilmesini ister. İşyerlerinin belirlediği İhtiyaç listeleri ile stoklar karşılaştırılarak değerlendirilir. Stoklarda bulunmayan malzemeler; ithalat yöntemiyle, TCDD fabrikalarından, Bağlı Ortaklıklardan veya İç piyasadan Malzeme Dairesi vasıtasıyla temin edilir. Temin edilen bu malzemeler Ana İkmal Merkezinde stoklanarak talep edildikçe ve azaldıkça Bölge Malzeme Müdürlükleri, mağazalar, reyonlar ve işyerlerine doğru gönderilir.

Demirbaş eşyaların tabi olduğu esas ve usuller; “TCDD Demirbaş Eşya Yönetmeliği” ve “TCDD Demirbaş Eşya Yönetmeliği İle İlgili İzahname” tarafından düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ve izahnamede demirbaş eşyaların sınıflandırılması, temini, kullanımı, nakli, iadesi, satışı, tazmini, bakım ve onarımı, devir teslimi, amortismanı ve sayımı gibi konularda uyulacak esas ve usuller belirlenmiştir.

Malzeme talep etme ve demirbaş malzemelerin temini, nakli, ıskat ve tebdil işleri usulüne göre aşağıdaki modellerin kullanılması suretiyle yapılır.

9001 Model - Malzeme stok fişi (5).
9008 Model - Malzeme Dairesinden malzeme İsteme fişi (2).
9009 Model - Satınalma emri (5).
9010 Model - Mahalli piyasa sipariş mektubu (2).
9016 Model - Fabrikalara yapılan sipariş mektubu (5).
9019 Model - Mağaza malzeme stok fişi (5).
9039 Model - Fabrikadan değişen parça isteme (5).
9053 Model - 2. Sınıf demirbaş malzeme değiştirme (5).
9060 Model - Açık fatura (5).
9135 Model - Ara mağazalar müstehlek (tüketim) malzeme stok fişi (5).
9136 Model - Müstehlek (tüketim) malzeme talepnamesi (2).
9137 Model - Ara mağazalar arası malzeme münakale bonosu (5).
9138 Model - Ara mağaza malzeme verme ve alma bonosu (5).
9143 Model - İşyerlerine malzeme çıkı modeli (5).
4056 Model - Kıymeti yıllık belirlenen değerden az demirbaşlarda (10).
4057 Model - Kıymeti yıllık belirlenen değerden fazla demirbaşlarda (Daimi).
4061 Model - Demirbaş eşyanın tamirinde (2).
4052 Model - Demirbaş eşyanın bir servisten diğer bir servise nakil emri
9056 Model - Demirbaş eşya isteme ve çıkı modeli(5)
9048 Model - Demirbaş eşya kayıttan düşürme modeli
9161 Model – Malzeme isteme formu

3.7. TAMİRAT MODELLERİ

Hasarlı ve kusurlu olan vagonlara, muayene eden vagon teknisyenlerince hasarın derecesini belirten birer tamir etiketi yapıştırılır. Tamir etiketleri vagonların yan kirişleri üzerine yapıştırılır. Hasarın derecesinin ilk bakışta derhal görülebilmesi için, hasar etiketleri üç ayrı renkte basılmıştır.

Beyaz tamir etiketi (model: 2017)

Yolcu ve yük vagonlarının envanter listesinde yazılı alınabilir parçalar ile hasarlanan veya çalınabilen; döşeme, kaplama, madeni parça, yazı plaka1arı ve benzeri parçaların arızalı veya noksan olması halinde yapıştırılır. Beyaz etiket bulunan dolu veya boş vagonların hasar durumu seyrüsefer emniyetini tehlikeye sokmayacağından seyjrlerine izin verilir .

Mavi veya yeşil tamir etiketi (model: 2018)

Arızalarının giderilmesi zorunlu olan veya tamir yada bakım süresini doldurmuş olan vagonların revizörlük atelyelerine veya fabrikalara sevkinde kullanılır .

Kırmızı tamir etiketi (model: 2019)

Seyrüsefer emniyetini tehlikeye sokacak derecede hasar ve kusurları olan ve tamir edi1meden trene bağlanamayacak vagonlara yapıştırılır. Servis sırasında meydana gelen hasarlar sonucu bu gibi tamir etiketi bulunan vagonlar trenlerden çıkarılırlar. Vagon tamir edildikten sonra servise verilir veya Tamir atölyelerine boş olarak gidebilecek şekilde tamir edildikten sonra, bulundukları yerden sevk edilebilirler .

Fren bozuktur etiketi (model: 2020)

Vagonunun frenleri giderilemeyen herhangi bir arıza nedeniyle iptal edilirse Model 2020 etiketi vagon yan duvarları üzerine yapıştırılır. Bu etiket yapıştırılmış vagonlar frenleri iptal olarak servislerini tamamlar.

Hasar ve noksanlıklar listesi (model: 5519)

5519 Model teşkilatında yolcu vagonu bulunan trenlere verilir. Trenlerde görevli kondüktörler, teslim aldıkları arabalardaki araç ve gereçlerin musluk, cam, yastık, ampül ve benzerlerinin varış istasyonuna veya diğer personele teslimine kadar her türlü hasar ve noksan1ıklarından sorumludurlar. Bu nedenle kondüktörler görevlendirildikleri trende bulunan yolcu arabalarını kontrol ederek gördükleri hasar ve noksanlıkları 5519 modele vagon teknisyenlerince yazılmasını sağlarlar.

5519 model1erin teslimi :

- Çıkış istasyonunda, istasyondan kondüktöre
- Trenin işlediği bölge üzerindeki istasyonlarda yapılacak personel değişikliklerinde
kondüktörlerden kondüktörlere
- Varış istasyonunda kondüktörden istasyona yapılır .

Yapılacak olan devir ve teslimlerde görevli vagon teknisyenleri ile birlikte hasar ve noksanlıklar kontrol edilir ve 5519 model, görevli vagon teknisyeni, kondüktörler, tren şefi ve nöbetçi hareket memuru tarafından imzalanır ve trafik cetveline açıklama bölümüne devir ve teslimin emirlere uygun olarak yapıldığı yazılarak ortaklaşa imzalanır. Yolda trenin seyri sırasında meydana gelen hasar ve noksanlıklar için tutanak tanzim edilir ve bir sureti trafik cetveline eklenir.

Vagon arızası bildirim modeli (model 5551)

Bir vagona arıza bildirimi yapıştıran revizörlük yetkilisi, bir hasar ihbarnamesi (Model : 5551) tanzim eder ve yapıştırılan etiketin rengini bu modelde gösterir. 5551 Model vagon arıza bildirimi iki nüsha tanzim edilir. Birinci parçası ilk trenle tamirin yapılacağı atölye veya fabrikaya gönderilir. İkinci parçası ise vagonun taşıma belgesi olarak vagonla birlikte vagonun tamir edileceği yere kadar gider. Hasarlı vagon her hangi bir nedenden dolayı terk edilirse, 5551 model de vagonun terk edildiği istasyona veya gara teslim edilir .

Hasarlı vagon fabrika veya atölyenin bulunduğu istasyon veya gara gelişinde arıza bildirim kağıdı fabrikaya gönderilir ve daha önce fabrika veya atölyeye gelen arıza bildirim kağıdı ile birleştirilir. İstasyon veya garlar hasarlı vagonları ilk uygun trenle sevk için gerekli dikkati gösterip, bir an önce bu vagonların tamir edilecek yerlere gitmesini sağlar. Fabrika veya atölyelerde hararlı vagonları kısa bir zamanda tamirini yapıp servise verilmesi için gerekli tedbirleri alır. Tamirat, vagonun bulunduğu istasyon veya garda yapıldığında durum vagon arıza bildiriminin ikinci parçasına yazılır ve tamir etiketi, vagondan kaldırılır. Hasarlı vagonun tamiri bulunduğu istasyon veya garda yapılacaksa gelen memurun iş pusulası ile birlikte getirir. Bu modeller, tamirat işi bitince istasyon veya gar şeflerince imza edilir.

Bir vagon, her hangi bir arızasından dolayı bulunduğu gar veya istasyonda tamir edilmek üzere trenden çıkarıldığı zaman, istasyon veya gar yukarıda belirtilen işlemlerden başka, aşağıdaki işlemleri de yapmak zorundadır.
1- Durum, tamiratı yapacak revizörlük teşkilatına bir telle bildirilir. Bu telde çıkış ve varış istasyonlarını, hareket ve cer müdürlüklerini ve vagon sahibine ait bir vagon ise sahip müesseseye de bildirilir. Tamir sonucu aynı şekilde aynı yerlere bildirilir.
2- Teli alan tamir yapacak revizörlük teşkilatı derhal gerekli tedbirleri alır ve tamiratı yaptınr. Tamiratı yapılan vagon ilk trenle sevk edilir .
3- Teşkilat garlarında tamire tutulan vagonları kayıt etmek için bir defter tutulur, bu deftere vagonun tamire tutulduğu tarih, saat, geldiği tren numarası, arızası, tamirin bittiği tarih ve saat, sevk edildiği tren numarası ve tarihi, yazılan telgraf numaraları yazılır. Bu defterin tanziminde ve doğru tutulmasından işyeri amirleri sorumludur.

Vagonları tamire alma ve tamirden sonra servise verme ihbar varakası (model: 2077)

Muayene sonucu tamire tutulması veya tamiri yapılıp servise verilmesi istenilen vagonların, istasyon veya gara ihbarı için kullanılır. 2077 model iki suret tanzim edilir, bir sureti imza karşılığı istasyon veya gara teslim edilir, bir sureti de revizörlükte muhafaza edilir.

Günlük vagon durumu ( model: 2078 )

Tamire tutulan ve trenlerden kesilen vagonları günlük olarak kaydederek bildirmeye yarayan 2078 model üç suret olarak tanzim edilir. Birinci sureti Cer Dairesi Başkanlığına, ikinci sureti Bölge Müdürlüğüne, üçüncü sureti dip koçan olarak saklanır. Modelin arkasında doldurulması ile ilgili meşruat verilmiştir. Modelin tarihi atıldıktan sonra, yılbaşından başlanmak üzere her iş günü için bir numara artırılarak sayı numarası verilir.




































………………………………………..BÖLÜM 4

RIV-RIC TALİMATNAMELERİ VE YABANCI VAGONLAR İÇİN KULLANILAN MODELLER

4.1. RIV 2000 ANLAŞMASI

Demiryolu Kuruluşları arasında yük vagonlarının değişimi ve kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenleyen uluslararası bir anlaşmadır. 1 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğü giren anlaşma 4 kısımdan oluşmaktadır.

KISIM I - RIV Anlaşmasının uygulama alanı
1- Geçerliliği
2- Sorumlulukla ilgili hükümler
3- Genel hükümler
KISIM II - Demiryolu kuruluşu (DK ve P şahıs) vagonlar için ortak talimatlar
Bölüm 2.1 - Mübadele ve Sevk
Bölüm 2.2 - Vagonlarla ilgili teknik talimatlar
Bölüm 2.3 - Yedek parçalar
Bölüm 2.4 - Yükleme talimatları
KISIM III - Sadece DK vagonları için talimatlar
Bölüm 3.1 - Vagonların kullanılması
Bölüm 3.2 - Vagonlara uygulanacak işlemler
Bölüm 3.3 - Kullanım ücretleri
Bölüm 3.4 - Sorumluluk
Bölüm 3.5 - Hesap – ödeme
KISIM IV - Muşambalar

4.2. RIC ANLAŞMASI

Bu anlaşma UIC (Uluslararası Demiryolları Birliği) üyesi şebekeler arasında;

- Yataklı vagonlar, kuşetli vagonlar ve yemekli vagonlar dahil olmak üzere yolcu vagonlarının
- Bagaj furgonları ve posta vagonlarının
- Otomobil taşımasına mahsus vagonların karşılıklı kullanımını düzenler.

1 Ocak 2001 tarihinde yeniden düzenlenen RIC anlaşması 8 bölümden oluşmaktadır.

Bölüm I - Giriş hükümleri
Bölüm II - Araçların temini ve mübadelesi
Bölüm III - Vagonların kullanılması
Bölüm IV - Düzensizliklerin giderilmesi
Bölüm V - Vagon hareketlerinin takası, dekontu ve ödeme
Bölüm VI - Vagonlarla ilgili teknik şartlar
Bölüm VII - Vagonlar üzerindeki işaretler
Bölüm VIII - İlanlar - rezerve edilmiş yerlerin işaretlenmesi- istikamet ve numara levhaları
4.3. YABANCI VAGONLAR İÇİN KULLANILAN MODELLER

Model K : Tekrar Yüklenemez - Boşaldıktan Sonra Ait Ülkeye Dönecek Etiketi

Hafif hasarlı olan ve bazı imkansızlıklar nedeniyle hasarı giderilemeyen fakat bu hasarı nedeniyle tekrar yüklenemeyen, ancak kendi tekerlekleri üzerinde seyrine devam edebilen boş veya dolu vagonlara yapıştırılır. Vagondaki hasarlar model üzerine işlenir, imza edilir ve mühür vurulduktan sonra vagon yan duvarlarındaki etiket koymaya mahsus yerin yakınına yapıştırılır.























RIV- RIC Anlaşmalarına göre Model K etiketini kullandırmayı gerektiren hasarlardan bazıları şunlardır:

- Tanıtma veya limit yükleme ağırlığını gösteren işaretlerde bariz bir hata varsa
- Tekerleklerde frenleme nedeniyle aşırı ısı yüklenmesi görüldüğünde
- Fren pabuçlarında taşma görüldüğünde
- Kıvılcım tutucu saçlar eksik olduğunda veya uygun olmayan tipte olduklarında
- Boji kızaklarında kırık görülürse
- Bir amortisör halkası eksik veya kırık ise
- Bir yay şapkası boji şasisi ile temasta ise
- Bir yük yayı kırılmış veya yer değiştirmiş olan boş vagonlara
- Sarnıçlı vagonlarda bir veya birkaç topraklama elektrik bağlantı kablosu eksik veya kopmuşsa
- Ana kondüvit hattı kullanılamaz ise
- Yolcuların kullanımına uygun olmayan temizlenmemiş vagonlar
- Isıtma veya klima sistemi tamamen arızalı ise
- Tren besleme kablosu hasarlanmış ise
- Aydınlatma tamamen arızalı ise
Model M : Muayene Edilecek Etiketi

Hafif hasarlı olan ve bazı imkansızlıklar nedeniyle hasarı giderilemeyen fakat bu durumu işletme kabiliyetine tesir etmeyen vagonlara yapıştırılır. Vagondaki hasar durumu model üzerinde belirtilir, imza edilir ve mühür vurulduktan sonra vagon yan duvarlarındaki etiket koymaya mahsus yerin yakınına yapıştırılır.




























RIV- RIC Anlaşmalarına göre Model M etiketini kullandırmayı gerektiren hasarlardan bazıları şunlardır:

- Tekerleklerin yuvarlanma yüzeyi üzerindeki hafif kusurlar.
- Servise elverişli olduğu gerekli kontrollerden sonra kanaat getirilen dray etmiş vagonlara
- “T” kaldırma parçası eksik olduğunda
- Hasar nedeniyle tekerlek takımı değiştirildikten sonra
- Basamaklar ve tutamaklar hasarlı olursa
- Vagon temizliği iyi yapılmamış ise
- Isıtma veya klima sistemi kısmen arızalı ise
- Aydınlatma kısmen arızalı ise





Model R1: Fren Kullanılamaz Etiketi

Vagonunun frenleri giderilemeyen herhangi bir arıza nedeniyle iptal edilirse Model Rl etiketi uygun şekilde tanzim edilerek vagon yan duvarları üzerindeki etiket koymaya mahsus yerin yakınına yapıştırılır .














RIV 2000 Anlaşmasına göre Model Rl etiketini kullandırmayı gerektiren nedenlerden bazıları şunlardır:
- Bir tekerleğin yuvarlanma yüzeyi üzerinde metal fazlalıklar varsa, fren iptal edilir ve Model Rl etiketi yapıştırılır. (Ayrıca Model M etiketi de yapıştırılır.)
- Tekerleklerde frenleme nedeniyle aşırı ısı yük1enmesi varsa frenler iptal edilir ve Model Rl etiketi yapıştırılır. (Ayrıca fren ve yatakların kontrolü için Model K etiketi yapıştırılır.)
- El freni kullanılamayacak durumda ise
- Fren pabucu değiştirilmesi gerekirse ve uygun pabuç yoksa frenler iptal edilir ve Model Rl kullanılır.

Model R2 : Kondüvit Kullanılmaz Etiketi
















Ana kondüvit hattı kullanılmaz durumda olup sahip demiryolu kuruluşu yönüne boş olarak sevk edilen vagonlarda kullanılır. Uygun şekilde tanzim edilerek vagon yan duvarları üzerindeki etiket koymaya mahsus yerin yakınına yapıştırılır.

Model L : Ağır Hasarlı -Boş Olarak Ait Olduğu Ülkeye Dönecek Etiketi





















Mavi Renkli Model L : Ağır hasarlı olan ve boş olarak ait olduğu ülkeye dönmesi sahip idarece istenilen vagon, kendi tekerlekleri üzerinde seyredebilecek durumda olursa mavi renkli model L etiketi yapıştırılarak sevkedilir.

Kırmızı Renkli Model L : Ağır hasarlı olan ve boş olarak ait olduğu ülkeye dönmesi sahip idarece istenilen vagon, kendi tekerlekleri üzerinde seyredemeyecek durumda olursa boş bir vagona yüklenir ve kırmızı renkli model L etiketi hasarlı vagonun şasisine yapıştırılarak sevk edilir .

Model J : Yabancı Vagonların Servis Dışı Edildiğine Dair Bildiri

Hatları üzerinde yabancı vagonların kaldığı her şebeke sahip şebekeye tam saat başına hesaplanan bir ücreti ödemek zorundadır. Bu ücrete kul1anım ücreti denilmektedir. Bazı özel durumlarda vagonu kullanan demiryolu kuruluşu, ku1lanma ücreti ödemesinden muaf tutulur.

Vagon hasarları nedeniyle yapılan tamirat işlemlerinde tutulan muafiyet süreleri şunlardır:
- Yedek parça talep edilmediği zaman ücret muafiyeti, servisten çıkarılmayı izleyen saatten itibaren verilir ve vagonun tekrar servise verildiği saatin sonunda biter. Kullanan bir demiryolu kuruluşunun sorumluluğu altında, aynı kalış sırasında toplam olarak ancak 120 saat için muafiyet verilir.
- Yedek parça talep edilmesi durumunda ücret muafiyeti, yedek parça talebini izleyen günün birinci saati başlar ve yedek parçaların tamir yerine vardığı günün sonunda biter.
- Onarılamayan vagonlar için ücret muafiyeti, bu vagonların kullanılmaz hale geldiği saati izleyen saatten itibaren başlar.

Kullanan Demiryolu kurumu, kullanım ücretinden muafiyet isterse, ücret hesabına Model J eklemelidir. Bu nedenle Model J ’nin kullanılmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
Model J üzerine; vagon numarası, servis dışı edildiği yer, tarih ve saat ile arıza hakkında bilgi notu yazılmak sureti ile doldurulduktan sonra işyeri damgası ve mühür vurularak imza ile tasdik edilir. Model J; 1 sureti saklanmak diğer 2 sureti Hareket Dairesine gönderilmek üzere 3 suret doldurulur. Ayrıca gereği olarak Hareket Dairesi Başkanlığına, bilgi olarak Cer Dairesi Başkanlığına ve bağlı Bölge Müdürlüğüne yazılmak suretiyle üst yazı ile gönderi1ir.





























4.4. YÜK VAGONLARI İÇİN YEDEK PARÇA TALEBİ, GÖNDERİLMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ UYGULAMALAR

Yedek parçaların talep edilmesi veya diğer demiryolu idareleri tarafından talep edilen yedek parçaların gönderilmesi işlemleri;
- İran Demiryollarına ait vagonlar İçin 5. Bölge Müdürlüğü Malatya Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüğü tarafından,
- Suriye ve Irak Demiryollarına ait vagonlar İçin 6. Bölge Müdürlüğü İskenderun Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüğü tarafından,
- Avrupa ülkeleri Demiryollarına ait vagonlar için 1. Bölge Haydarpaşa Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüğüne bağlı Sirkeci Vagon Servis Şefliği tarafından, yapılmaktadır
TCDD' ye Ait Yedek Parçaların Kullanılması

Hatlarımıza gelen yabancı bir vagon için herhangi bir nedenden dolayı parça gerektiğini ve bu parçaların (U) işaretli (değişebilir) parçalar olduğunu varsayalım;
- Hasarlı parçaların tamir edilerek tekrar kullanılması maliyet açısından uygun olacaksa bu yol tercih edilir.
- RIV 2000 Anlaşmasının 2.2 bölümünde belirtilen şartlar hasarlı olan parçaların tamir edilmesine izin vermiyorsa veya bu yol ekonomik değilse bu durumda, TCDD' ye ait işaretlenmiş aynı tipten yedek parçalar kullanılacaktır.

TCDD' ye Ait Tekerlek Takımlarının Kullanılması

(U) Standart parçalardan tekerlek takımları ödünç verme esasına göre kullanılır. Vagon ülkesine döndükten sonra TCDD’ye ait tekerlek takımları vagondan sökülerek iade edilmesi gerekeceğinden vagon üzerinde bu işlemi gerçekleştiren işyeri tarafından model “M” etiketi yapıştırılacak ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne, Cer Dairesi Başkanlığına, yedek parçalar konusunda yetki verilmiş ilgili işyerine ve vagon ülkesine dönerken hatlarımızı terk edeceği sınır istasyonundaki Vagon Servis Şefliğine bilgi verilecektir. Sınır istasyonundaki Vagon Servis Şefliği bu bilgiyi not alacak ve bu vagonun “M” modeli ile yurt dışı edilmesini sağlayacaktır. Yedek parçaların talep edilmesi veya gönderilmesi işlemlerinden sorumlu olan işyeri ise kendisine gelen bu bilgiyi not alacak ve vagona takılan tekerlek takımını vagon ülkesine döndükten sonra iade edilip edilmediğini ve vagondan sökülen arızalı tekerlek takımının söken işyeri tarafından kendisine gelip gelmediğini takip edecektir.

Yabancı vagon “P” işaretli bir vagon (3.şahsa ait bir vagon) ise; yukarıdaki açıklanan bilgilere ilave olarak parça talep etmeye yetkili işyeri tarafından “C4” modeli tanzim edilecek ve bu model yabancı vagonu tescil eden demiryolu idaresinin yedek parça merkezi ile vagonun üzerinde yazılı olan vagon sahibinin adresine gönderilecektir.

Yabancı vagon ister demiryolu idaresine ait olsun isterse bir 3. şahsa ait olsun (P işaretli), vagondan sökülen tekerlek takımı üzerine, bu işlemi gerçekleştiren işyeri tarafından ait olduğu (söküldüğü) vagonun numarası yazılacak ve yedek parça talep edilmesi ve gönderilmesi işlemlerinden sorumlu ilgili işyerine gönderilecektir. Sorumlu işyeri kendisine gönderilen bu tekerlek takımını vagon sahibi idareye veya tescil eden idarenin yedek parça merkezine iade edecektir.

Tekerlek Takımı Dışındaki TCDD’ye Ait (U) İşaretli Standart Parçaların Kullanılması

Tekerlek takımı dışındaki (U) işaretli standart parçalar ödünç verme esasına göre kullanılmazlar. Bu nedenle bunlar sahip idareye iade edilmezler. TCDD’ye ait bu tip parçaların yabancı vagona takılması durumunda; bu parçaların değeri tamir masraflarına eklenecek ve tamir masrafları için RIV 2000 Anlaşmasının ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. Yapılan masraflar vagon sahibi idareden talep edilmek üzere Cer Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

(U) Standart Parçaların Talep Edilmesi

İhtiyaç duyulan (U) standart parçalar, TCDD’de bulunmadığı takdirde bir istisna olarak “H” model ile talep edilecektir. “H” modelinin düzenlenebilmesi için gerekli bilgiler, yedek parçaların talep edilmesi ve gönderilmesi ile ilgili işlemleri yapacak olan ilgili işyerine gönderilecektir. İlgili işyeri bu bilgilere göre “H” modeli düzenleyerek vagon sahibi demiryolu veya vagonu tescil eden demiryolu idaresinden (U) standart parçayı talep edecektir.
Standart parça “P” işaretli vagon için talep ediliyorsa aynı zamanda vagon sahibine de bilgi verilecektir. Talep edilen (U) standart parçalar geldikten sonra talep eden ilgili işyeri tarafından yabancı vagonun beklediği işyerine gönderilecektir. Tekerlek takımı dışında talep edilen (U) standart parçaların fiyatı ve taşıma masrafı, parçaların sahibi yani gönderen demiryolu idaresi tarafından TCDD’ye fatura edilecektir. Gelen fatura gereği yapılmak üzere Cer Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

YEDEK PARÇALAR İLE İLGİLİ MODELLER

"H” Modeli: Yedek Parça Talep Formu

Yabancı bir vagonun tamiri için gerekli olan (U) standart parçaların veya standart olmayan parçaların, sahibi olan veya tescil eden demiryolu idaresinin yedek parça merkezinden talep edilmesinde kullanılır. Modeli; vagonda parça değiştirecek işyerinden aldığı bilgilere göre yedek parçaların talep edilmesi veya gönderilmesi işlemlerinden sorumlu olan işyeri tanzim eder. Model üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:
- Hasarlı vagonun numarası
- Vagon sahibi demiryolu idaresi veya vagon sahibi firmanın adı
- Değiştirilmesi gereken parçadaki hasarın tanımı
- Parça, seri numarası belirtilerek veya gerektiğinde ana ölçülerini gösteren bir kroki eklenerek mümkün olduğu kadar doğru tanımlanmalı. Parçalar vagon üzerinde olmadığı için talep ediliyorsa bu talepte ayrıca belirtilmeli
- Yedek parça talep formunu düzenleyen ilgili personelin adı, telefon ve faks numarası veya E-mail adresi
- Yedek parçaların gönderileceği açık adres ve posta kodu
- Karayolu ile göndermenin mümkün olup olmadığı belirtilmelidir.

Model B1: Vagon Parçaları İçin Gönderi Etiketi

Talep edilen yedek parçaları gönderen idare tarafından doldurulur ve plastik poşet içine konularak parçaya bağlanır. Sahibi sökülen parçanın iade edilmesini talep ederse, bu talebini “B1” Modelin arka yüzüne imzalamak ve mühürlemek suretiyle belirtecektir.

Model C2/C3: Şahsa Ait-Demiryoluna Ait Vagonlardan Sökülen (U) Parçaları Gönderme Bordrosu

Şahsa veya demiryoluna ait vagonlardan sökülen (U) parçaları gönderme belgesi olup iki kopya olarak yedek parça göndermekle sorumlu işyeri tarafından tanzim edilir. Model, parçaları gönderen demiryolu idaresinin yedek parça merkezine doğrudan gönderilir. Parçalar alındıktan sonra bir kopyası parçaların alındığına dair bilgi (alındı makbuzu yerine) olmak üzere kullanılan Demiryolu İdaresinin yedek parça merkezine gönderilir. Diğer kopya alıcı tarafından muhafaza edilir.

Model C4: 3. Şahsa Ait Vagonlar İçin Ödünç Verilen (U) Parçalar Modeli

Kullanan Demiryolu İdaresi bir yabancı “P” vagonuna, kendisine ait bir tekerlek takımı takarsa bu model düzenlenerek vagonu tescil eden demiryolu idaresinin yedek parça merkezi ile vagonun üzerinde yazılı olan vagon sahibinin adresine gönderilir. Hasarlı parçalar vagonu tescil eden demiryolu idaresine ait olmayıp, başka bir demiryolu idaresine ait ise bu durum model üzerinde belirtilir.